اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ادراک خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی سلامت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: بروز بیماری‌های مزمن سبب می‌شود تا سلامت روانی و هیجانی افراد آسیب بیند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ادراک خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر کمی از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری، شامل بیماران مبتلا به عروق کرونری قلب مراجعه کننده به مرکز قلب بیمارستان مدائن تهران در شش ماهه دوم سال 1400 بود. در این پژوهش تعداد 34 بیمار مبتلا به عروق کرونری قلب با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با شیوه تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند (18 بیمار در گروه آزمایش و 16 بیمار در گروه گواه). بیماران در آزمایش مداخله درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر را طی یک و نیم ماه در 10 جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. در این پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1982) (SEQ) و پرسشنامه خودمراقبتی (گالینا و همکاران، 2015) (SCQ) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر خودکارآمدی (0001>P؛ 51/0=Eta؛ 07/34=F) و رفتارهای خودمراقبتی (0001>P؛ 67/0=Eta؛ 83/72=F) افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب تأثیر معنادار دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر با بهره‌گیری از شناسایی هیجان‌ها، آگاهی هیجانی، ارزیابی مجدد شناختی و شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود ادراک خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy Of Unified Trans-Diagnostic Treatment On The Self-Efficacy Perceived And Self-Care Behaviors Of People With Coronary Heart Disease

نویسندگان [English]

  • MARYAM SETAYESH 1
  • mohammad hatami 2
  • HASSAN AHADI 3
1 PhD Student in Health Psychology, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE.
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: The occurrence of chronic diseases causes damage to the mental and emotional health of people. according to this the present study was conducted to investigate the efficacy of unified trans-diagnostic treatment on the self-efficacy perceived and self-care behaviors of people with coronary heart disease.
Methodology: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population of this study included patients with coronary heart disease referred to the heart center of Madain Hospital in Tehran in the second half of 2020. The statistical population included patients with coronary heart disease referred to the heart center of Madayen Hospital in Tehran in the second half of 2020. 34 Patient with coronary heart disease were selected through voluntarily and purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (18 patients in the experimental group and 16 patients in the control group). The experimental group received ten seventy-five-minute sessions of unified trans-diagnostic treatment during One and a half months. The applied questionnaires in this study included self-efficacy questionnaire (Sherer et al, 1982) and Self-Care Questionnaire (Galiana et al, 2015). The data from the study were analyzed through repeated Mixed ANOVA via SPSS23 statistical software.
Findings: The results showed that unified trans-diagnostic treatment has significant effect on the self-efficacy (F=34.07; Eta=0.51; P<0001) and self-care behaviors (F=72.83; Eta=0.67; P<0001) of the cardiac people with coronary heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived self-efficacy
  • coronary heart disease
  • unified trans-diagnostic treatment
  • self-care behaviors