شناسایی مولفه های مشارکت بیمار در ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ( یک مطالعه کیفی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات ارتقا ایمنی و پیشگیری ازمصدومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران؛ دانشیار، گروه مدیریت خدمات

3 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،

4 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

مقدمه: یکی از عوامل اصلی در ارائه خدمات با کیفیت و ایمن در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و مراقبتی و از دغدغه های مهم مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت، مشارکت بیمار است.
روش کار: الگوی علمی این پژوهش براساس مصاحبه کیفی با خبرگان بیمارستان ( اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ) صورت گرفته و روش نمونه‌گیری به دو صورت هدفمند و گلوله‌ی برفی می‌باشد و در نهایت با مراجعه به خبرگان، 16 مصاحبه کیفی صورت گرفت و با استفاده از تکنیک گرندد تئوری به شناسایی مولفه های مشارکت بیمار در ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار پرداخته شد. ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج شده مشارکت بیمار بررسی گردیده، پژوهش با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که مجموع تعداد گره(کد) های بدون تکرار 100 مورد بوده که بر اساس تشابهات مفهومی ترکیب و 58 کد مشترک استخراج شد که بر اساس شهود و درک پژوهشگران از موضوع مورد بررسی، مولفه های اصلی و فرعی: عوامل سازمانی( دادن حس کنترل و مسئولیت، وظایف سنگین و تعداد نیروی انسانی، مدیریت و رهبری، پاسخ در قبال خطاها) عوامل محیطی و ادراکی( ارتباطات در زمینه ایمنی، توانمندسازی بیمار، کار تیمی، ارزیابی) تصمیم گیری در درمان ( ویژگی های بیمار، همکاری و تشریک مساعی بیمار، ارتقا سطح آگاهی) در قالب گره درختی دسته بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Patient Participation in Improving thePatient Safety Culture ( A Qualitative Study)

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Bakhshi 1
  • Soad Mahfoozpour 2
  • Irvan Masoudi Asl 3
  • Somayeh Hessam 4
1 PhD Student, department of health Services administration, south Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Safety Promotion & Injury Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Associate professor, department of health services administration, south Tehran Branch, Islamic Azad Universi
3 Associate professor of Healthcare Services Management Department of Healthcare Services Management, School of Health Management & Information Sciences Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Associate professor, department of health se
4 Associate professor, department of health services administration, south Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Patient participation is among the essential factors in providing high-quality and safe services in health care centers and a primary concernfor health system managers and policymakers.
Methods: The scientific model of this research was based on qualitative interviews with hospital experts (faculty members of universities), and the sampling method was both purposive and snowball. A total of 16 qualitative interviews were conducted with the hospital experts,and the grounded theory technique was adopted to identify the components of patient participation in improving the patient safety culture. The necessity of each component extracted fromthe patient participation model was examined. The research data were analyzed using the coding method in three stages: open, axial, and selective.
Results: The results revealed100 unreplicated nodes (codes) extracted based on the conceptual similarities of the composition and 58 common codes.Based on the researchers’ intuition and understanding of the subject, the main components and sub-components of organizational factors (giving a sense of control and responsibility, heavy tasks and the number of manpower, management and leadership, and response to errors), environmental and perceptual factors (safety communication, patient empowerment, teamwork, and evaluation), and treatment decision-making (patient’s characteristics, patient’s collaboration, and raising awareness) were categorized as tree nodes.
Conclusion: According to the results of this study, Patient participation is an important issue in healthcare systems. Patients can play an important role in improving immunity by actively participating in health care. Patient participation is effective in improving the quality and safety of care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patient participation؛ Patient safety culture؛ organizational factors
  • environmental and perceptual factors؛ Treatment decision-making