تاثیر تمرین مقاومتی به همراه مصرف ویتامین D و روی بر سطوح لنفوسیت های مردان ورزشکار پس از دریافت دو دوز واکسن کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ویتامین D3 خطر ابتلا به عفونت های ویروسی را کاهش داده وکمبود روی عملکرد سیستم ایمنی بدن بیماران را مختل می کند .هدف از تحقیق بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D و روی بر سطوح لنفوسیت های مردان ورزشکار بود.
روش کار:در این پژوهش نیمه تجربی 32 مرد ورزشکاربا دامنه سنی 20 تا 30 سال پس از دریافت دو دوز واکسن سینوفارم به صورت داوطلبانه انتخاب شده و به طور تصادفی در چهار گروه کنترل، تمرین مقاومتی، ویتامین D وروی، تمرین مقاومتی + ویتامین D و روی قرار گرفتند(n=8). پروتکل تمرین به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته با شدت70 درصد 1RM در هفته اول و افزایش تا 90 درصد 1RM در هفته آخر اجرا شد. گروه های مکمل به مدت 6 هفته ، هفته ای یکبار 50000 واحد ویتامین D، و5 روز در هفته 5mg/kg روی ، دریافت کردند. نمونه های خونی قبل و پس از برنامه تمرینی گرفته شد. از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره در سطح معنا داری(۰۵/۰ ≥ P) استفاده شد.
نتایج : میانگین مقادیر TCD4 و TCD4/TCD8 گروه تمرین کاهش یافت و در گروه های مکمل و تمرین + مکمل افزایش یافت که در مقایسه با گروه کنترل معنادار بودند (003/0 P =) . مقادیر TCD8 گروه های تجربی افزایش داشت لیکن معنادار نبود (P=0.65).
بحث ونتیجه گیری: اجرای شش هفته تمرینات مقاومتی همراه با مصرف ویتامین D و روی ، سبب بهبودعملکرد سیستم ایمنی در برابر عوامل بیماری زای ویروسی و افزایش کارایی واکسن می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of resistance training and vitamin D and zinc consumption on the levels of lymphocytes in male athletes after receiving two doses of the corona vaccine.

نویسندگان [English]

  • Ali Khadembashi 1
  • Masoumeh Hosseini 2
  • Ali Reza Izadi 3
1 MSc in Exercise Physiology, Faculty of Human Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Dept. of Exercise Physiology, Faculty of Human Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Dept. of Exercise bio mechanic, Faculty of Human Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Vitamin D3 reduce the risk of viral infections and Zinc deficiency disrupt the function of the immune system of patients. The purpose of research was to investigate the effect of resistance training and vitamin D and zinc consumption on the levels of lymphocytes in male athletes.
Materials & Methods: In this semi-experimental research, 32 male athletes ( 20 to 30 years) after receiving two doses of Sinopharm vaccine were voluntarily selected and randomly divided into four groups(n=8): control, resistance training, vitamin D and zinc, resistance training + vitamin D and zinc. The training protocol was implemented for six weeks, three sessions per week with intensity (70% of 1RM in the first week and increasing to 90% of 1RM in the last week). The supplement groups received vitamin D, 50,000 IU for 6 weeks/week, and 5 mg/kg zinc for 6 weeks 5 days a week. Blood samples were taken before and after the training program . The statistical method of multivariate covariance analysis was used at the significance level (P ≥ 0.05).
Results: The mean values of TCD4 and TCD4/TCD8 in the training group decreased and increased in the supplement and training + supplement groups, which were significant compared to the control group (P = 0.003). TCD8 in the experimental groups increased but it was not significant (P=0.65).

Conclusion: performing six weeks of resistance training along with vitamin D and zinc intake improves the performance of the immune system against viral pathogens and increases the effectiveness of the vaccine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • vitamin D
  • zinc
  • TCD4+
  • TCD8+