مقایسه سبک های یادگیری و راهبردهای انگیزشی و خود تنظیمی در دانشجویان استعداد درخشان و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ گرگان ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، گرگان ، اﻳﺮان

3 کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 ﮔﺮوه مشاوره، واﺣﺪ قوچان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، قوچان ، اﻳﺮان

5 کارشناسی ارشد

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه سبک های یادگیری و باورهای انگیزشی و خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه ای می‏باشد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی ارشد استعداد درخشان و عادی که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل می باشند بود. از این جامعه آماری تعداد50 نفر به شیوۀ نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شدند. از سیاهه سبک یادگیری (LSI) و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) برای سنجش متغیرهای موردنظر استفاده گردید. داده‏های پژوهش با استفاده از از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج حاصل از بررسی داده‌ها نشان داد که بین گروه دانشجویان استعداد درخشان و گروه دانشجویان عادی تفاوت معناداری در سبک های یادگیری و باورهای انگیزشی و خودتنظیمی یادگیری وجود ندارد (p>0/05) .
نتیجه گیری: این یافته ها می توانن بیانگر اهمیت لزوم توجه به ساختارهای انگیزشی و الزامات مربوط به سبک های یادگیری برای تمام دانشجویان، فارغ از توجه به زمینه های استعداد و هوشی آنها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of learning styles and motivational and self-regulation strategies in Talented and ordinary students

نویسندگان [English]

  • HAMID ZOLFAGHARI 1
  • Mohammad Ebrahim Hokmabadi 2
  • Arefeh Alishahi 3
  • Maryam Ghavami 4
  • Pedram Pakbaz Khosroshahi 5
  • Mohammad Mahdi Beiraghi 5
1 Ph.D. Student of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Master of Cognitive Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Department of Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Qucahn, Iran
5
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the learning styles and the motivational beliefs and self-regulatory of learning in Talented and ordinary students in Ferdowsi University of Mashhad.
Materials and Methods: This research is a causal-comparative study. The statistical population of this study included all Talented and ordinary master students who studied in the academic year of 2017-2018. A total of 50 people were selected through Purposive sampling. The learning style inventory (LSI) and the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) were used to measure the variables.
Results: The results of data analysis showed that there is no significant difference between the group of talented students and the group of normal students in learning styles and motivational and self-regulatory beliefs of learning (p> 0.05).
Conclusion: These findings can indicate the importance of paying attention to motivational structures and requirements related to learning styles for all students, regardless of their areas of talent and intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning style
  • motivational and self-regulation strategies
  • Talented students