‌اثربخشی طرحواره درمانی و روانشناسی مثبت بر احیای مجدد جذابیت زوجین، خودشفقتی و قدردانی در بین زوجین درگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.(نویسنده مسئول)

3 گروه روانشناسی عمومی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاداسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش طرحواره درمانی و روانشناسی مثبت بر احیای مجددجذابیت زوجین، خودشفقتی و قدردانی در بین زوجین دارای مشکلات زناشویی بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی، با طرح آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، شامل زوجین دارای مشکلات زناشویی شهر تهران که در سال 1400 به مراکز مشاوره تهران مراجعه کرده بودند (184 زوج) که از میان آنها 30 زوج به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جذابیت فیزیکی کارانداشو و همکاران (2020)، پرسشنامه خودشفتقی نف (2003) و پرسشنامه قدردانی مک کلایف (2002) بود در تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ ها نشان دادند که هر دو روش مداخله‌ای می‌توانند در بهبود جذابیت، خودشفقتی و قدردانی زوجین دارای مشکلات زناشویی مؤثر واقع گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Schema Therapy and Positive Psychology on Reviving Couples Attraction, Self-Compassion and Gratitude among Involved Couples

نویسندگان [English]

  • Pendar JahedAtaeian 1
  • Hassan Shams Esfandabad 2
  • AddolHassan Farhangi 3
1 Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Psycholology, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.(Corresponding Author)
3 Department of General Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotional schema therapy and positive psychology training on the attractiveness of couples, self-esteem and appreciation among couples with marital problems. This research is applied in terms of purpose and semi-experimental in terms of method, with a test-post-test design with a control group. The study population included couples with marital problems in Tehran who had referred to counseling centers in Tehran in 1400, from which 60 people (30 couples) were selected by convenience sampling method and randomly assigned to three experimental and control groups. . The research instruments were Bagarozi Intimacy Questionnaire (2001), Neff Self-Compassion Questionnaire (2003) and McCliff Appreciation Questionnaire (2002). The findings showed that both intervention methods can be effective in improving intimacy, self-esteem and appreciation of couples with marital problems. According to the findings, it can be concluded that both interventions have an effect on increasing intimacy, self-esteem and appreciation between couples

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attraction
  • Self-Compassion
  • Gratitude
  • Schema Therapy
  • Positive Psychology