تاثیر آموزش مدیریت خشم به شیوه‌ی برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کنترل عواطف و خرده مقیاس‌های آن در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، پیشوا، ورامین، ایران.

چکیده

خلاصه
مقدمه: مشکلات رفتاری نوجوانان هزینه‌های زیادی را برای افراد و جوامع در پی دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم به شیوه‌ی برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کنترل عواطف و خرده مقیاس‌های آن در نوجوانان بزهکار انجام شد.
روش کار: در یک طرح پژوهشی نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه از بین نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. شرکت کنندگان قبل از شروع مداخله، پرسشنامه‌ کنترل عواطف را تکمیل نمودند. سپس گروه آزمایشی تحت 10 جلسه 90 الی 120 دقیقه‌ای آموزش به روش برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس قرار گرفت و گروه کنترل، آموزشی را دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات آموزشی و همچنین دو ماه بعد، مجدداً هر دو گروه پرسشنامه‌ کنترل عواطف را تکمیل نمودند.
نتایج: بررسی تحلیل واریانس مختلط نشان داد که نمرات کنترل عواطف و خرده مقیاس‌های آن (خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت) در شرکت کنندگان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل و در طول مراحل مطالعه، کاهش معناداری را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه می‌توان از روش‌ آموزشی مورد استفاده در این مطالعه برای افزایش کنترل عواطف در نوجوانان بزهکار و پیشگیری از وقوع رفتارهای پرخاشگرانه در آن‌ها استفاده نمود.
کلمات کلیدی: آموزش مدیریت خشم، برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس، کنترل عواطف، نوجوانان بزهکار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Of Anger Management Training Using Stress Inoculation Program On Affective Control And Its Subscales In Delinquent Adolescents In Tehran’s Correction And Rehabilitation Center

نویسندگان [English]

  • Saeed Mahmoodinia 1
  • Morteza Andalib 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University, Varamin Branch, Pishva, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Adolescent behavioral problems come at a high cost to individuals and communities. The purpose of this study was to investigate the effect of Anger Management Training Using Stress Inoculation program on affective control in delinquent adolescents.
Methods: In order to achieve the objectives of the study, quasi-experimental method with pre-test - post-test and follow-up was performed. Among the statistical population of all adolescent boys of Correction and Rehabilitation Center in Tehran city, 40 subjects were selected using convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. Before the intervention, participants completed Affective control Scale. Then, the experimental group received 10 sessions of 90 to 120 minutes of training in the "Stress Inoculation Training Program" and the control group did not receive training. After completing the training sessions, as well as two months later, both groups completed the ACS questionnaires again.
Result: According to Findings of mixed variance analysis, the affective control scores and its subscales [anger, depression, anxiety and positive affect] in the experimental group showed a significant decrease compared to the control group and during the study stages.
Conclusion: According to the findings of the study, the educational method used in this study could be used to increase affective control in delinquent adolescents and to prevent the occurrence of aggressive behaviors in them.
Key words: Anger Management Training; Stress Inoculation Training program; affective control; delinquent adolescent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger Management Training
  • Stress Inoculation Training program
  • affective control
  • delinquent adolescent