اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی و صمیمت جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی و صمیمت جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تبریز انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تبریز دارای حداقل 2 سال زندگی مشترک می باشد. برای انجام پژوهش 34 نفر به روش هدفمند بر اساس ملاکهای ورود انتخاب و به روش تصادفی در دوگروه(آزمایش وکنترل) جایگزین شدند. طبق نظر دلاور (1396) حداقل تعداد گروه در پژوهشهای آزمایشی 15 نفر می باشد. معیارهای ورود شامل داشتن حداقل دو سال زندگی مشترک(متاهلین دارای زندگی مشترک حداقل دو سال)، رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش زوجین، حداقل سواد سوم راهنمایی برای زوجین سن20 تا 40 سال و ملاکهای خروج شامل مصرف داروهای روانپزشکی غیبت بیش از یک جلسه، شرکت در سایر برنامه‌های مداخله ای روانشناختی می باشد. ابرزارهای پژوهش پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (پاینز و نانز،2003) و پرسشنامه‌ی صمیت جنسی. بطلانی و همکاران (1389) بود . گروه آزمایش به مدت 8 جله 90 دقیقه تحت درمان زوج درمانی شناختی –رفتاری قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد، زوج درمانی شناختی رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی و صمیمت جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تبریز موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy on reducing marital burnout and sexual intimacy of couples referring to counseling centers in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Asadi 1
  • Reza Kazemi 2
  • Tavakkol Mousazadeh 3
1 PhD student in psychology, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran (corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of cognitive behavioral couple therapy on reducing marital burnout and sexual intimacy of couples referring to counseling centers in Tabriz. The present research method is semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of all couples referring to counseling centers in Tabriz has at least 2 years of marriage. To conduct the research, 34 people were selected in a purposeful way based on the entry criteria and randomly replaced in two groups (experimental and control). According to Delavar (2016), the minimum number of groups in experimental research is 15 people. Entry criteria include living together for at least two years (married people have lived together for at least two years), informed consent to participate in the research of couples, at least third-level literacy for couples aged 20 to 40 years, and exit criteria include taking psychiatric drugs and not being absent for more than one session. Participation in other psychological intervention programs. The research tools are the Pines Marital Discomfort Questionnaire (Pines and Nunes, 2003) and the Sexual Intimacy Questionnaire. Botlani et al. (2009) was invalid. The experimental group underwent cognitive-behavioral couple therapy for 8 sessions of 90 minutes. The results of data analysis showed that cognitive behavioral couple therapy is effective in reducing marital boredom and sexual intimacy of couples referring to counseling centers in Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavioral couple therapy
  • Marital heartbreak
  • sexual intimacy of couples