ارزیابی و مقایسه اثربخشی پردازش حافظه و بازداری پاسخ در دانش‌آموزان دختر ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه:  اهمیت کارکردهای اجرایی بالأخص حافظه فعال و بازداری پاسخ  برای  ارتقای عملکرد تحصیلی  دانش‌آموزان اثبات‌شده است و مداخلات مختلفی بدین­منظور طراحی و اجرا می‌شوند که آموزش شناختی نوروفیدبک و کاپیتان­لاگ از  این نوع مداخلات هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش نوروفید بک و نرم‌افزار کاپیتان­لاگ بر مؤلفه پردازش حافظه فعال و بازداری پاسخ  در دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-98 و مقایسه این اثربخشی بود. روش بررسی: پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی  با دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 90 دانش‌آموز دختر پایه چهارم در شهر تهران انتخاب شدند و به سه گروه تقسیم شدند (هر گروه 30نفر). گروه آزمایشی نوروفیدبک 15 جلسه و گروه نرم‌افزار کاپیتان­لاگ نیز 15  جلسه آموزش را دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار سنجش حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980) و  پرسشنامه رتبه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرائی (بریف) برای هر سه گروه در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری اجرا شدند. یافته‌ها: ایافته‌های تحلیل کوواریانس نشان‌دهنده تفاوت معناداری در میانگین نمرات متغیرهای وابسته در گروه آزمایشی نوروفیدبک نسبت به گروه آزمایشی کاپیتان لاگ و گروه کنترل بود (p<0/05). نتیجه‌گیری: نوروفیدبک و نرم‌افزار کاپیتان­لاگ بر ارتقای پردازش حافظه فعال و بازداری، اثربخشی معناداری داشته و می‌توان از این مداخلات جهت ارتقای این دو مؤلفه کارکردهای اجرایی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and comparison of the effectiveness of memory processing and response inhibition in elementary female students

نویسندگان [English]

  • Shadi Ebrahimi jozani 1
  • Mozgan Sepahmansour 2
  • Roya Kochak Entezar 3
  • Parvaneh Ghodsi 3
1 PhD. student of the Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: importance of executive functions for educational successes is demonstrated. There are many cognitive training for improving executive functions like neurofeedback and Capitan log software. So the present research aimed to determine and evaluate neurofeedback and Capitan log on Female elementary school students in Tehran in the academic year 2020-2019. Methods: this research is semi experimental study with control group and statistical population were all female elementary students in 4grade. Then 90 students were selected by multi stage clustering method and designated into three groups (2 experimental and 1 control) after screening by inclusion criteria. Daneman and Carpenter working memory scale (1980) and Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) were used for measuring before and after and in following up test. Two experimental groups received 20 sessions of interventions and control group didn’t receive any intervention. Covariance analysis and spss21 were used for analysis of data. Results: neurofeedback and Capitan log interventions had significant effects on storage of working memory and response inhibition in students. Conclusion: these interventions can be used to improve working memory and response inhibition to increase educational achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • working memory
  • response inhibition
  • neurofeedback and Capitan log software