بررسی و مقایسه تغییرات بزرگی موج الکترومیوگرافی و میانگین طیف فرکانسی عضله چهارسر ران بعد از 8 هفته تمرینات درونگرا و برونگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنور، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران، استاد مدعو، گروه علوم ورزشی، فیزیولوژی، واحد بجنورد،

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

4 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران، استاد مدعو، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد،

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع برنامه تمرینی مقاومتی درونگرا و برونگرا بر روی سازگاری های عصبی عضلانی (بزرگی موج الکترومیوگرافی ومیانگین طیف فرکانسی ) عضله چهار سر ران بود.
روش کار: بدین منظور 24 آزمودنی شامل پسران غیر ورزشکار در محدوده سنی 19 تا 27 سال در شهر بجنورد به صورت تصادفی در دو گروه درونگرا(12 نفر) و برونگرا(12) نفر قرار گرفتند. گروه تمرینی برون گرا عمل فلکشن زانو با یک پا را با 150% 1RM تا سرحد خستگی و گروه درونگرا عمل اکتنشن زانو را با یک پا با 75% 1RM تا سرحد خستگی به مدت 8 هفته انجام دادند. سیگنال سطحی الکترومیوگرافی قبل و بعد از هشت هفته تمرین برای هر دو گروه اندازه گیری و ثبت شد. از آنالیز واریانس چند طرفه(M-ANOVA) برای بررسی تغییرات متغیرهای EMG قبل و بعد از جلسات تمرینی، عضله و گروه تمرینی به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شد.
نتایج: آنالیز واریانس چند طرفه افزایش در سرعت هدایت پتانسیل عمل را در هر دو گروه تمرینی برون گرا و درون گرا بعد از هشت هفته تمرین نشان داد. با این حال میزان افزایش سرعت هدایت پتانسیل عمل در عضله چهار سر ران گروه برونگرا بطور معناداری بیشتر از گروه درونگرا است.
نتیجه گیری: به طورکلی گروه تمرینی برونگرا افزایش بیشتری در شاخص های الکترومیوگرافی در مقایسه با گروه تمرینی درونگرا نشان دادند که این احتمالا مربوط به بکارگیری سازوکارهای دستگاه عصبی مرکزی به انقباضات برون گرا هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eccentric and concentric resistance training on quadriceps neuromuscular adaptations

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizi Ghouchan 1
  • Nosratollah Hedayatpour 2
  • Sadegh Cheragh-Birjandi, 3
  • Zahra Izanloo 4
1 Ph.D Student Department Physical Education and Sport Sciences, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.
2 Associate Professor, Department Physical Education and Sport Sciences, University of Bojnord, Bojnord, Iran, visiting professor, Department of sport sciences, Physiology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.
3 Assistant Professor, Department Physical Education and Sport Sciences, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.
4 Assistant Professor, Department Physical Education and Sport Sciences, University of Bojnord, Bojnord, Iran, visiting professor, Department Physical Education and Sport Sciences, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of two types of eccentric and concentric training programs on neuromuscular adaptations of quadriceps muscle.
Method: For this purpose, 24 subjects including non-athlete boys in the age range of 19 to 27 years in Bojnourd were randomly divided into two groups: eccentric (12 people) and concentric (12). The eccentric exercise group performed knee flexion with one leg at 150% 1RM to the limit of fatigue and the concentric exercise group performed knee extension with one leg at 75% 1RM to the limit of fatigue for 8 weeks. Surface electromyographic signals were measured and recorded before and after eight weeks of training for both groups. Multivariate analysis of variance (M-ANOVA) was used to examine changes in EMG variables before and after training sessions, muscle and training group as dependent variables.
Results: Multivariate analysis of variance showed an increase in conduction velocity of action potential in both eccentric and concentric training groups after eight weeks of training. However, the rate of acceleration of the action potential in the quadriceps muscle of the eccentric group is significantly higher than the concentric group.
Conclusion: In general, the eccentric exercise group showed a greater increase in electromyographic indices compared to the concentric exercise group, which is probably related to the application of central nervous system mechanisms to eccentric contractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eccentric training
  • concentric training
  • Neuromuscular adaptation
  • Electromyography