اثربخشی برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران بر تعارض متقابل کار _ خانواده و استرس شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه علوم رفتاری، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: توانمندی نیروی انسانی مهم‌ترین عامل بقا سازمان‌هایی مانند بیمارستان‌ها است که در درمان و حفظ سلامت جسمانی و روانی بیماران نقش مهمی را ایفا می‌کند؛ بنابراین توجه ویژه به توانمندسازی افراد در بیمارستان‌ها از هر سازمانی با اهمیت‌تر می‌باشد؛ لذا هدف پژوهش حاضر توانمندسازی روان‌شناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران و کاهش تعارض کار _ خانواده و استرس شغلی است.
روش کار: جامعه آماری کلیه پرستاران زن بیمارستان‌های مشهد بود که از این میان 28 نفر برای شرکت در پژوهش اعلام آمادگی کردند. لذا به صورت داوطلبانه انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 14 نفر) گمارش شدند. پرستاران گروه آزمایش در برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران شرکت‌ کردند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. تمامی افراد شرکت‌کننده پرسشنامه‌های تعارض کار _ خانواده و استرس پرستاری را در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با آزمون آنکووا تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که برنامه مدنظر در کاهش تعارض‌های کار و خانواده و نیز کاهش استرس شغلی مؤثر است که همسو با پژوهش-های پیشین می‌باشد.
نتیجه‌گیری: توانمندسازی روانشناختی، پرستاران را واجد برخی ویژگی‌ها و مهارت‌ها می‌کند که بتوانند بر افکار، احساسات، هیجانات و رفتارهای خود آگاهی بیشتری داشته باشند و از شکل‌گیری یا تشدید تنش‌های به وجود آمده در محیط کار که زندگی خانوادگی را نیز به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد، پیش‌گیری کنند. توانمندسازی روان‌شناختی با تأکید بر رفتار کنش‌گرانه به جای رفتار واکنشی باعث می‌شود که افراد شاغل به شیوه کارآمدتر و مسئولانه‌تری با رویدادهای زندگی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of psychological empowerment program based on nurses' lived experiences on work-family conflict and job stress

نویسندگان [English]

  • Soheila Teimouri darmian 1
  • Hosein Salimi Bajestani 2
  • Mahdi Zare BahramAbadi 3
1 PhD Student in Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Hosein Salimi Bajestani Associate Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Associate professor, Department Behavioral sciences ,Institute for Research and Development in the Humanitis SAMT,Tehran,Iran
چکیده [English]

Introduction Human resource capacity is the most important factor in the survival of organizations such as hospitals which plays an important role in the return and maintenance of patients' physical and mental health; therefore, special attention to empowering people in hospitals is more important than any organization; Therefore, the aim of this study is psychological empowerment based on nurses' lived experiences and reducing work-family conflict and job stress.
Materials and Methods: The statistical population was all female nurses of Mashhad hospitals, of which 28 people declared their readiness to participate in the research. Therefore, they were chosen voluntarily and randomly assigned to two experimental and control groups (14 people in each group). The nurses of the experimental group participated in the psychological empowerment program based on the nurses' lived experiences, and the control group did not receive any intervention. All the participants completed the work-family conflict and nursing stress questionnaires in the pre-test and post-test. The data was analyzed by ANCOVA test.
Results: The results showed that the program is effective in reducing work and family conflicts as well as reducing job stress, which is in line with previous research.
Conclusion: Psychological empowerment equips nurses with certain characteristics and skills that can be more aware of their thoughts, feelings, emotions and behaviors and the formation or exacerbation of stress in Prevent work environments that also negatively affect family life. Psychological empowerment by emphasizing active behavior instead of reactive behavior makes working people deal with life life events more efficiently

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological empowerment
  • work-family conflict
  • job stress
  • nurses