مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه بود.
روش کار:  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش همه زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهر تهران در سال 1399 بودند که از میان آنها 45 نفر داوطلب واجد شرایط وارد مطالعه شدند که با همگن­سازی سن در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. جهت تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر، آزمون تعقیبی بن فرونی و نرم افزارSPSS  و سطح معناداری 05/0 استفاده  شد.
نتایج: نتایج نشان داد در پس آزمون و پیگیری، میانگین نمرات راهبردهای سازگارانه در گروه­های آزمایش نسبت به کنترل به طور معنی­دار و با تفاوت بیشتر افزایش پیدا کرده است. همچنین تاثیر روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهی در مرحله پس آزمون از درمان معنویت درمانی بر افزایش راهبردهای سازگارانه موثرتر بوده است. در پس آزمون و پیگیری، میانگین نمرات راهبردهای ناسازگارانه در گروه­های آزمایش نسبت به کنترل به طور معنی­دار و با تفاوت بیشتر کاهش پیدا کرده است. همچنین تاثیر معنویت درمانی در مرحله پس آزمون و پیگیری  از روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش راهبردهای ناسازگارانه موثرتر بوده است (001/0≥P).
نتیجه گیری: به نظر می­رسد درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی هر دو برای زنان مطلقه موجب بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در این افراد و کاهش پیامدهای فردی و اجتماعی ناشی از طلاق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and spiritual therapy on cognitive emotion regulation in divorced women

نویسندگان [English]

  • Sousan Hedayati Dana 1
  • Hayideh Saberi 2
  • Bita Nasrollahi 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and spiritual therapy on cognitive emotion regulation in divorced women..
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population of this study was all divorced women covered by the welfare of Tehran in 1399, from which 45 qualified volunteers were included in the study, who were divided into two experimental groups and one control group by age homogenization. In the present study, to describe and analyze the data, analysis of variance with repeated measures, Bonferroni post hoc test and SPSS software with a significance level of 0.05 were used..
Results:  The results showed that in the post-test and follow-up, the mean scores of adaptive strategies in the experimental groups increased significantly compared to the control with a greater difference. Also, the effect of mindfulness-based cognitive therapy in the post-test phase has been more effective than spiritual therapy on increasing adaptive strategies. In post-test and follow-up, the mean scores of maladaptive strategies in the experimental groups decreased significantly compared to the control with a greater difference. Also, the effect of spiritual therapy in the post-test phase and following the method of cognitive therapy based on mindfulness has been more effective in reducing maladaptive strategies.  (P≥0.001).
Conclusion: Cognitive therapy based on mindfulness and spiritual therapy for both divorced women seem to improve cognitive emotion regulation strategies in these individuals and reduce the individual and social consequences of divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion Regulation
  • Women
  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy
  • Absolute
  • Spiritual Therapy