اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر همجوشی شناختی وخوددلسوزی افراد مبتلا به پرفشاری خون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی،گروه روانشناسی،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران

2 استادیار گروه روانشناسی،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران

4 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران،راهب قربانی

چکیده

مقدمه: فشار خون بالا یکی از عمده ترین مسائل سلامت همگانی در جهان امروز وعمده ترین ،عامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی می باشد. هدف پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان درمانی مثبت نگر برهمجوشی شناختی وخوددلسوزی افراد مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.
روش کار:روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون –پس آزمون بود.جامعه آماری پژوهش همه بیماران مبتلا به فشارخون شهرستان مهدیشهر در سال 1399 بودند.نمونه این پژوهش شامل 48نفر بیمارمبتلا به فشارخون بودند،که به صورت دردسترس و غیر تصادفی ازمیان زنانی که به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کرده بودند ،انتخاب شده وبه صورت تصادفی دردوگروه آزمایش (24نفر) و گواه(24نفر) جایگزین شدند.برای جمع آوری از مقیاس های تشخیصی همجوشی شناختی گیلاندرز(2010) و پرسشنامه خود دلسوزی استفاده شد.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 23 وبا استفاده از آزمون های تحلیل کواریانس چند متغیره وتک متغیره تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون ،تفاوت معناداری بین گروههای مورد مطالعه در متغیر همجوشی شناختی غیر از گسلش شناختی ،وخوددلسوزی وجودداشت. درواقع رواندرمانی مثبت نگر برهمجوشی شناختی و ابعاد خوددلسوزی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا تاثیر معناداری داشته است. P<%05
نتیجه گیری:نتایج نشان داد بین گروه کنترل و آزمایش از لحاظ متغیرهای خوددلسوزی و همجوشی شناختی ،در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد.لذا با توجه به اثربخشی درمان مثبت نگر درکاهش فشارخون،این نتایج برای متخصصین بالینی و مراقبین بهداشتی توصیه میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of positive psychotherapy on cognitive agitation and self-compassion in people with hypertension

نویسندگان [English]

  • havva samkhaniyani 1
  • ameneh moazedian 2
  • Nemat Sotodeh Asl 3
  • Raheb Ghorbani 4
1 Phd student in Psychology, Department of Psychology, Semnan branch,Islamic Azad University,Semnan,Iran.
2 Assistant professor,Department of Psychology,Semnan branch,Islamic Azad University,Semnan,Iran.) Corresponding Author(
3 Associate professor,Department of Psychology,Semnan branch,Islamic Azad University,Semnan,Iran.
4 Social Determinants of health research center,Semnan university of medical sciences,Semnan,Iran.
چکیده [English]

Introduction: High blood pressure is one of the major public health issues in the world today and the most important risk factor for cardiovascular disease.
Methods: The method of the present study was a quasi-experimental pre-test-post-test design. The statistical population of the study was all patients with hypertension in Mahdishahr in 1399. The sample of this study included 48 patients with hypertension, which were available randomly. Among the women who referred to the comprehensive health service centers, they were selected and randomly assigned to experimental (n = 24) and control (n = 24) groups. Gilanders (2010) cognitive fusion diagnostic scales and self-compassion questionnaire were used to collect. Data were analyzed using SPSS software version 23 and multivariate and univariate analysis of covariance tests.
Results: The results showed that after adjusting the pre-test scores, there was a significant difference between the studied groups in the variables of cognitive fusion other than cognitive fault and self-compassion. In fact, positive psychotherapy has a significant effect on cognitive agitation and self-compassion dimensions in patients with hypertension. P <% 05
Conclusion: The results showed that there was a significant difference between the control and experimental groups in terms of self-compassion and cognitive fusion variables in the post-test. Therefore, considering the effectiveness of positive treatment in lowering blood pressure, these results are recommended for clinicians and health care providers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Positive psychotherapy
  • Cognitive fusion
  • Self-compassion
  • Hypertension