اثربخشی درمان چندسطحی فلدمن بر بخشودگی فردی و بین فردی، تعهد و صمیمیت زناشویی در زوجین با دلزدگی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دپارتمان روانشناسی و مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دپارتمان روانشناسی و مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

4 استادیارگروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دپارتمان روانشناسی و مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

10.22038/mjms.2022.60576.3540

چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین ابعاد زندگی هر فردی، زندگی زناشویی است. دلزدگی زناشویی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای وجود تعارضات جدی در خانواده شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی چندسطحی فلدمن بر تعهد و صمیمیت زناشویی و بخشودگی فردی و میان فردی در زوجین با دلزدگی زناشویی بود.
روش: 30 زوج مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیمارستان ابن سینای مشهد، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، به صورت تصادفی و با در نظر گرفتن ملاک‌های ورود به پژوهش، در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. پرسشنامه‌های تعهد زناشویی، صمیمت زناشویی و بخشودگی بین فردی در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر روی اعضای نمونه اجرا شد. اعضای گروه آزمایش ده جلسه زوج درمانی چندسطحی فلدمن دریافت کردند و در این مدت هیچگونه مداخله‌ای برای اعضای گروه گواه صورت نگرفت. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه و در سطح 05/0 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین تعهد و صمیمیت زناشویی و بخشودگی فردی و بین فردی در اعضای گروه آزمایش در مقایسه با اعضای گروه گواه تفاوت معناداری داشته است (001/0>P).
نتیجه‌گیری: این یافته‌ها بیانگر اهمیت توجه به مؤلفه های درمان چندسطحی در بهبود کارکردهای هیجانی و شناختی زوجین دارای دلزدگی زناشویی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Feldman multilevel therapy on individual and interpersonal forgiveness, marital commitment and intimacy in couples with marital boredom

نویسندگان [English]

  • Soheila Shams pour 1
  • Hassan Heidari 2
  • Firooze Zangane 3
  • Hossein Davodi 4
1 PhD Student in Counseling, Psychological Counseling Department, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Associate Professor of Counseling Department, Faculty of Humanities, Department of Psychology and Counseling, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Department of Psychology and Counseling, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
4 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Department of Psychology and Counseling, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the most important aspects of every person's life is married life. Marital boredom is known as one of the most important consequences of serious conflicts in the family. The aim of this study was to investigate the effectiveness of Feldman multilevel couple therapy on marital commitment and intimacy and individual and interpersonal forgiveness in couples with marital boredom.
Method: Thirty couples referred to the counseling center of Ibn Sina Hospital in Mashhad, using purposive sampling method, were randomly divided into experimental and control groups, taking into account the inclusion criteria. Questionnaires of marital commitment, marital intimacy and interpersonal forgiveness were administered to the sample members in two stages of pre-test and post-test. The experimental group received ten sessions of Feldman multilevel couples therapy, during which time no intervention was performed for the control group. Data were analyzed using one-way analysis of covariance at the level of 0.05.
Results: The results of data analysis showed that the mean of marital commitment and intimacy and individual and interpersonal forgiveness in the experimental group members were significantly different compared to the control group members (P <0.001).
Conclusion: These findings indicate the importance of paying attention to the components of multilevel therapy in improving the emotional and cognitive functions of couples with marital boredom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital boredom
  • marital intimacy
  • marital commitment
  • individual and interpersonal forgiveness