تاثیرمدل سیستمی روی بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان شهید ضیایی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، اردکان، ایران

2 کارشناس ارشدپرستاری، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

3 کارشناس ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 کارشناس ارشد پرستاری کودکان، سازمان تامین اجتماعی ، بیمارستان تامین اجتماعی پیامبر اعظم، کرمان ، ایران

5 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، گروه پرستاری کودکان و نوزادان، داشنکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان

6 دکتری پرستاری، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: کودکان مبتلا به تالاسمی با عوارض جدی بالینی و روانی این بیماری مواجه می شوند و می تواند مشکلات زیادی را برای این کودکان ایجاد کند که راهبردهای مقابله ای بر اساس نظریه‌های روان‌شناختی به سازگاری آن ها کمک می کند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مدل سیستمی روی بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی انجام گرفت.
مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی 54 کودک تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی گنبد کاووس (استان گلستان-ایران) انجام شد. جمع آوری داده ها با Bell adjustment questionnaires و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS21 و آزمون تی زوج، تی مستقل، یو من ویتنی و کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: بین دو گروه مداخله و آزمون قبل از انجام مطالعه اختلاف معنی داری را نشان نداد (59/0=P) این آزمون بین دو گروه بعد از مداخله اختلاف معنی داری را نشان داد (002/0=P) در گروه مداخله قبل و بعد از مطالعه اختلاف معنی داری را نشان داد (016/0=P) . در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی داری را نشان نداد(16/0=P) . آزمون انکوا با حذف اثر پیش آزمون اختلاف معنی داری نشان داد . طوری که 34/0 تغییرات متغییروابسته می تواند در ارتباط با الگوی سازگاری روی باشد(01/0>P، %34=eta)
نتیجه گیری: آموزش بر اساس تئوری روی بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی مؤثر است. کیفیت زندگی کودکان تالاسمی تابع عوامل مختلفی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Roy’s systemic model on social adjustment of children with thalassemia

نویسندگان [English]

  • Somayeh Azimpour 1
  • Zeinab Rashki 2
  • Elham Hesari 3
  • Fahimeh safizadeh 4
  • Atefeh Jorabian 5
  • Nafiseh Hekmati pour 6
1 Ziaee Hospital, Yazd university of medical sciences, Ardakan, Iran
2 Master of Pediatric Nursing, Department of Nursing, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Msc In Geriatric Nursing, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
4 Master of Pediatric Nursing, Payambar Azam Hospital, Social Security Organization, Kerman, Iran
5 Department of Pediatric and Neonatal Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Department of Nursing, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: Children with thalassemia face serious clinical and psychological complications that can cause many problems for them and their families. Coping strategies based on psychological theories help these children to adapt to their new situation. The aim of this study was to investigate the effect of Roy’s systemic model on social adjustment of children with thalassemia.
Materials and Methods: This experimental study was performed on 54 thalassemic children referred to Taleghani Hospital in Gonbade Kavous (Golestan Province, Iran). Data were collected by Bell adjustment and demographic information questionnaires, and then analyzed by SPSS-21 software using descriptive statistics (percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (paired t-test, independent t-test, U Mann-Whitney and Chi-square) at a significant level of 0.05.
Results: Independent t-test did not show a significant difference between the intervention and test groups before the study (P = 0.59). This test showed a significant difference between the two groups after the intervention (P = 0.002). Paired t-test showed a significant difference in the intervention group before and after the study (P = 0.016). Paired t-test in the control group before and after the intervention did not show a significant difference (P = 0.16). ANCOVA test showed a significant difference by removing the effect of pre-test. So that 0.34 of the variable-dependent changes can be related to the Roy adaptation pattern (P <0.01, eta = 34%)
Conclusion: Education based on Roy’s theory affects social adjustment of children with thalassemia. The quality of life of children with thalassemia depends on several factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thalassemia
  • Children
  • Social adjustment
  • Roy’s adaptation theory