اثر 12 هفته درمان دستی بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های مزمن غیر اختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر دوازده هفته درمان دستی بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های مزمن غیر اختصاصی بود.
روش: در این مطالعه کارازمایی بالینی 50 نفر از زنان بین 25 تا 65 سال مبتلا به کمردرد های مزمن غیر تخصصی به طور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه تجربی درمان دستی با میانگین سن (00/7±15/28)، وزن (11/8±00/60)، قد (60/7±18/165) و یک گروه کنترل با میانگین سن (00/15±40)، وزن (00/9±00/60)، قد (00/8±160) تقسیم شدند. گروه شاهد فقط برنامه آموزشی کمردرد داده شد و گروه تجربی به مدت 12 هفته و هفته ای 1 جلسه تحت درمان دستی قرار گرفتند. متغیرها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور تحلیل تفاوت های درون گروهی از آزمو ن آماری تی زوجی و از آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوتهای بین گروهی استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که مداخله تمرینی بر بهبود درد و دامنه حرکتی مؤثر بودند، تفاوت آماری معناداری در بین دو گروه تجربی و کنترل مشاهده شد (p< 0.05).
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که که درد و دامنه حرکتی در زنان مبتلا به کمر دردهای مزمن پس از 12 هفته درمان دستی بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of twelve weeks of manual therapy on pain and range of motion in women with chronic non-specific back pain

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Seyed Hossein Abtahi Ivari 2
1 Department of Sports Physiology, Birjand University, Birjand, Iran
2 Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to determine the effect of twelve weeks of manual therapy on pain and range of motion in women with chronic non-specific back pain.
Method: In this clinical trial study, 50 women between 25 and 65 years old with chronic non-specialized low back pain were randomly selected and divided into two experimental groups of manual therapy with mean age (28.15 ±7.00), weight ( 60.00±8.11), height (165.18 ±7.60) and a control group with mean age (40 ± 15.00), weight (60±9.00), height (160±8.00) were divided. The control group was given only low back pain training program and the experimental group received manual treatment for 12 weeks and 1 session per week. The variableswere measured in two stages of pre-test and post-test. In order to analyze the differences within the group, paired t-test and one-way analysis of variance were used to examine the differences between the groups.
Results: The results showed that training intervention was effective in improving pain and range of motion, a statistically significant difference was observed between the experimental and control groups (p <0.05).
Conclusion: In general, the results of the present study showed that pain and range of motion in women with chronic low back pain after 12 weeks of training consisting of twelve sessions of treatment during 12 weeks and once a week improves for manual therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manual therapy
  • range of motion
  • chronic back pain