بررسی تاثیر روایت درمانی و مدل تجربه‌ی جنسی به اندازه‌ی کافی خوب بر نگرش شناختی، رفتاری و عاطفی به رابطه جنسی در افراد نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار، دانشکده پزشکی، گروه وانشناسی، واحد تهران، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

مقدمه: روایت درمانی و مدل تجربه­ی جنسی به اندازه­ی کافی خوب مدلهایی برای ارتقاء سلامت روانی و جنسی هستند. پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه­ی اثربخشی این دو روش درمانی را بر ابعاد نگرش جنسی افراد نابارور مورد مطالعه قرار داده است.
روش کار:مشارکت کنندگان 48 فرد متاهل نابارور از مراجعه کنندگان به مطب تخصصی ارولوژی و زنان شهر تهران بودند، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه 16 نفره روایت درمانی ، مدل تجربه ی جنسی به اندازه­ی کافی خوب و کنترل جایگزین شدند. محتوای دو مداخله به مدت 4 جلسه­ی 90 دقیقه ای روی دو گروه آزمایش به طور جداگانه اجرا شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه­ دموگرافیک، نگرش جنسی دهقانی استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 26 وآمار توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل کوواریانس، آزمون بونفرونی و تحلیل واریانس مختلط انجام شد.
یافته­ها: نتیجه آزمون کوواریانس برای ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری در سطح اطمینان %99 معنادار شد (001/0>P) و هر دو درمان در ارتقاء ابعاد شناختی و عاطفی نگرش جنسی در مرحله­ی پس­آزمون تاثیر معنادار داشته­اند (P˂0.05) و تنها روایت درمانی در بعد رفتاری نگرش جنسی اثربخش بوده (P˂0.05) ولی مدل تجربه­ی جنسی به اندازه­ی کافی خوب نتوانسته تفاوت معنادار در کارکرد رفتاری ایجاد کند (P>0.05). همچنین روایت درمانی در ارتقاء بعد عاطفی نگرش جنسی موفق­تر بوده و در بعد شناختی هر دو مداخله یکسان عمل کرده­اند.
نتیجه گیری: هر دو مداخله در ارتقاء کارکردهای شناختی و عاطفی نگرش جنسی افراد نابارور موثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of narrative therapy and Good Enough Sex Model on the cognitive, behavioral and emotional attitudes toward sex among infertile persons

نویسندگان [English]

  • Armin Firoozi 1
  • Farah Lotfi Kashani 2
  • Sahahram Vaziri 3
1 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Associate Professor, School of Medicine, Department of psychology, Tehran Branch, Islamic Azad University of Medical Sciences,Tehran,Iran
3 Associate Professor, Department of psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
چکیده [English]

Objective(s):Narrative therapy (NT) and Good Enough Sex Model (GESM) are models for promoting mental and sexual health in marital identity. The present study examines and compares the effectiveness of these two treatments on the dimensions of sexual attitudes in infertile couples.
Methods: Participants were 48 married individuals who referred to the urology, gynecology and sexual health clinics in Tehran with infertility, which was selected thorugh convenience sampling method and were randomly assigned into three groups of 16 individuals such as NT, GESM and Control groups. The content of NT and GESM was performed separately for the experimental groups during 4 sessions of 90 minutes. To collect data, the demographic and Dehghani'  sexual attitude questionnaires, was used.  Data analysis was performed using SPSS software 26 and descriptive statistics tests and analysis of univariate and multivariate covariance, Bonferroni and mixed analysis of variance.
Results: The result of covariance test was significant for all three emotional, cognitive and behavioral variables at 99% confidence level (p<0.01) and both treatments had a significant effect on improving the cognitive and emotional dimensions of infertile married sexual attitude in the post-test phase (p˂0.05) and only NT were effective in the behavioral dimension of sexual attitude (p˂0.05) but GESM not make a significant difference in the behavioral dimension (P>0.05). Also NT has been more successful in promoting the emotional dimension of sexual attitude and in the cognitive dimension, both interventions have acted similarly.
Conclusion:Both treatments can be used to enhance the emotional and cognitive dimensions of the sexual attitude in infertile couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative therapy
  • good enough sex model
  • sexual attitude
  • infertility