اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی سلامت، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران(نویسنده مسئول).

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر تهران انجام گرفت.
روش­کار:  این پژوهش با روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری 45 روزه اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان تحت درمان در بیمارستان شهرری تهران در سال 1401 بود. در این پژوهش تعداد 30 زن مبتلا به سرطان پستان با روش نمونه­گیری داوطلبانه و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) را طی دو ماه در 8 جلسه 90 دقیقه­ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه­های افسردگی و اضطراب بک و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. داده‌های جمع‌آوری شده به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زنان اثربخشی معنی­داری دارد(001/0>p).
نتیجه­گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شامل آمادگی برای پذیرش، تغییر انتظارات و کانون درد، تفاوت پذیرش درد با تحمل یا تسلیم شدن، تعامل با زمان حال و چشم­اندازِ آینده، ارزش­ها و رفتار متعهدانه جهت کاهش افسردگی و اضطراب و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on the Depression, Anxiety and Quality Life of Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Vahhabi Mashak 1
  • Mina Mojtabaie 2
1 Ph.D candidate in Health Psychology, Faculty of Social Sciences, RudeHen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran(Corresponding Author).
چکیده [English]

Introduction: The Present article aimed to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy(ACT) on the reduction of depression and anxiety and the increase of quality life of women with breast cancer(BC) in Tehran city.
Material and Methods: The present research was implemented in quasi-experimental method with pre-test and post-test design along with control group and 45 days follow-up period. The statistical population were all women with breast cancer under treating in ShahreRey hospital of Tehran during 2022; among them 30 women were selected in voluntarily purposeful method as the sample group of the study and randomly were appointed in two experimental and control groups. The experimental group had received acceptance and commitment therapy(ACT) within two months in eight sessions of 90 minutes. The instruments of the study were consisted of Beck’s Depression and anxiety questionnaires and World’s Health Organizational questionnaire of quality of life. The gathered data was analyzed in mixed variance analysis through SPSS-24 software.
Results: The results demonstrated that the acceptance and commitment therapy(ACT) was significantly effective in the reduction of depression and anxiety and the increase of women`s quality of life(p<0.001).
Conclusion: According to the obtained results, the acceptance and commitment therapy(ACT) consisted of acceptance preparation, changes in expectations and focus of pain, the difference of pain acceptance with tolerance or surrender, an interaction between present and future perspective and the values and commitment behavior, can be applied to decrease BC women’s depression and anxiety and the improvement of their quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy(ACT)
  • Depression
  • Anxiety
  • Quality of Life
  • Breast Cancer(BC)
  • Women