تعیین میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در افراد سالم در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوری‏های نوین، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی وابسته، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع‏ترین باکتری‏های عفونی در جهان و شایع‏ترین علت گاستریت نوع B است. هدف از ابن مطالعه تعیین میزان آنتی‏بادی ضد هلیکوباکتر پیلوری در افراد سالم و بدون علامت است.
روش کار: تعداد 264 فرد در دو مقطع سنی 20-15 و 50-45 سال پس از تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. از هر فرد یک نمونه سرم تهیه و به روش الایزا میزان آنتی‏بادی‏های IgG و IgA بررسی شد.
نتایج: فراوانی آنتی‏بادی‏ها در کل جمعیت و در دو مقطع سنی و به تفکیک جنس (دختران، پسران، زنان و مردان) در مورد IgG به ترتیب 2/57، 9/52، 3/32، 7/69 و 7/72 درصد و در مورد IgA به ترتب 6/10، 1/7، 8/4، 2/5 و 2/15 درصد بود. از نظر میزان IgG و IgA مثبت در مقایسه به تفکیک سنی بین دو مقطع اختلاف معنی‏دار مشاهده شد (05/0>p) به صورتی که مقدار دو آنتی‏بادی در گروه سنی 50-45 سال بیشتر بود. از لحاظ جنسیت در کل جمعیت اختلاف معنی‏داری مشاهده نشد. همچنین میزان موارد مثبت با تعداد افراد خانواده نسبت مستقیم و با سطح درآمد نسبت عکس داشت.
نتیجه گیری: بنابراین در میزان فراوانی آنتی‏یادی‏ها سن و جنس (در افراد جوان)، تعداد افراد خانواده و درآمد تاثیر داشت. پیشنهاد می‏شود برای کاهش فراوانی عفونت به این باکتری وضعیت اقتصادی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی جامعه بهبود یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of anti-Helicobacter pylori antibodies in healthy people in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Abdollah Safikhani mahmoodzadeh 1
  • Elham Moazamian 1
  • Seyedeh azra Shamsdin 2
  • Golam abas Kaydani 3
1 Department of Microbiology, Faculty of Sciences, Agriculture and Modern Technology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Gasteroenterohepatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3 Department of Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Ahvaze Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaze Iran.
چکیده [English]

Introduction: Helicobacter pylori is one of the most common infectious bacteria in the world and the most common cause of type B gastritis. The aim of this study is to determine the amount of anti-H. pylori antibodies in healthy and asymptomatic people.
Methods: A number of 264 people in two age groups, 15-20 and 45-50 years, were selected after completing the questionnaire. A serum sample was prepared from each person and the amount of IgG and IgA antibodies was checked by ELISA method.
Results: The frequency of antibodies in the entire population and in two age groups and by gender (girls, boys, women and men) in the case of IgG is 57.2, 52.9, 32.3, 69.7 and 7.7 respectively and in the case of IgA it was 10.6%, 7.1%, 4.8%, 5.2% and 15.2% respectively. In terms of the amount of positive IgG and IgA, a significant difference was observed between the two age groups (p<0.05), so that the amount of the two antibodies was higher in the age group of 45-50 years. In terms of gender, no significant difference was observed in the entire population. Also, the amount of positive cases had a direct relationship with the number of family members and an inverse relationship with the income level.
Conclusion: Therefore, age and sex (in young people), number of family members, and income had an effect on the frequency of antibodies. It is suggested to improve the economic, health, medical and cultural status of the society in order to reduce the frequency of infection with H. pylori.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicobacter pylori
  • antibody
  • ELISA