مقایسه اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان‌لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر بهبود توجه دانش‌آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاداسلامی، ابهر، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نرم‌افزار شناختی کاپیتان‌لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر بهبود توجه دانش‌آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون بود.
روش پژوهش
برای انجام پژوهش حاضر از روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه گواه آزمایش (دو گروه آزمایش: نرم افزار شناختی کاپیتان‌لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس و یک گروه کنترل) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دبستانی ۹-۱۱ سال دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون بود که به مراکز توانبخشی غیردولتی شهر تهران مراجعه نمودند. برای انتخاب آزمودنی‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند 45 کودک (23 دختر؛ 22 پسر) انتخاب و به شکل تصادفی و برابر در سه گروه گمارش شدند. کودکان هر یک از گروه‌های آزمایش به مدت ۱۲ جلسه آموزشی ۴۵-۳۰ دقیقه‎‌ای، هفته‌ای دو جلسه در برنامه آموزشی شرکت کردند. برای گردآوری داده‌ها از آزمون هوشی وکسلر کودکان- فرم چهارم (WISC-4) و آزمون توجه انتخابی استروپ (Stroop، 1935) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که آموزش نرم‌افزار شناختی کاپیتان‌لاگ (003/0P=) و بسته توانبخشی پارس (017/0P=) دانش‌آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون اثربخش است و این تاثیر تا مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است.
نتایج
نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین اثربخشی نرم‌افزار شناختی کاپیتان‌لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر بهبود توجه دانش‌آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون تفاوت معناداری وجود ندارد (635/0P=). استفاده از این دو نرم‌افزار به همه درمانگران کودکان با آسیب‌شنوایی با کاشت حلزون پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of Captain Log cognitive software and Pars cognitive rehabilitation package on attention of primary school students with hearing impairment with cochlear implantation

نویسندگان [English]

  • Maryam Melali 1
  • Mojtaba Amirimajd 2
  • Parisa Tajali 3
  • Gita Movallali 4
1 Ph.D. Student in Psychology, Department of Psychology and education of Exceptional Children, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, faculty of Human Sciences, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran. (Corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology and education of Exceptional Children, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Pediatric Neurotehabilitation Research Center. University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction
The aim of the present study was to compare the effectiveness of Captainlog cognitive software and Pars cognitive rehabilitation package on improving the attention of hearing impaired primary school students with cochlear implants.
Materials and Method
A semi-experimental method with a pre-test-post-test-follow-up plan was used to conduct the present study with a control group (two experimental groups: Captainlog cognitive software and Pars cognitive rehabilitation package and a control group). The statistical population of this research included all 9-11-year-old primary school students with hearing loss with cochlear implants who referred to non-governmental rehabilitation centers in Tehran. To select the subjects, 45 children (23 girls, 22 boys) were selected using non-random sampling method and assigned randomly and equally in three groups. The children of each experimental group participated in the educational program for 12 training sessions of 30-45 minutes, two sessions a week. To collect data, the Wechsler Intelligence Test for Children - Fourth Form (WISC-4) and the Stroop Selective Attention Test (Stroop, 1935) were used. The results of mixed variance analysis with repeated measurement showed that the training of Captainlog cognitive software (P=0.003) and Pars rehabilitation package (P=0.017) for primary school students with hearing loss with cochlear implantation is effective and this effect was stable until the follow-up stage. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Captain Log Cognitive Software
  • Pars Cognitive Rehabilitation Package
  • Attention
  • Cochlear Implantation