عوامل موثر بر فرایند طلاق برمبنای نظریه مارک نپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه جامعه ‏شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه ازدواج بیش از پیش به صورت رابطه­ای درآمده که دلیل پیدایش و ادامه ی آن، احساس رضایت عاطفی خاصی است که  از هنر هم­زیستی و ارتباط نزدیک با همسر مطلوب حاصل می شود. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر فرایند طلاق برمبنای نظریه مارک نپ بود.
روش کار: پژوهش با رویکرد کیفی، روش گراندد تئوری و استفاده از فرایندی انجام شده و تحلیل داده­ها، به روش کدگذاری مبنایی اشتراوس و کوربین صورت پذیرفته است. تکنیک گردآوری داده‏ها، مصاحبه­ی عمیق نیمه ساخت یافته و به صورت فردی انجام شده است. مدت جلسات 1تا 2 ساعت و تعداد مشارکت کنندگان 12 زن مطلقه که ازدواج عاشقانه را تجربه کرده بودند. تعداد مفاهیم شکل گرفته70  و تعداد مقوله­های ایجاد شده، 7 مورد است. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه­گیری هدف­مند استفاده شده است.
نتایج: نتایج نشان می­دهد که طلاق در بین مشارکت کنندگان از مرحله­ی ساختن یک رابطه شروع، به مرحله­ی اوج رسیده، سپس رو به طرف جدایی حرکت کرده است. این  ده مرحله شامل  پنج مرحله ی پیوند: مرحله ی آغاز، آزمودن، چفت و بندیا سفت کردن، کامل کردن و پیمان بستن است و پنج مرحله ی دیگر مقوله ی جدایی می باشدکه شامل: افتراق، محدود کردن ، بی روح شدن و توقف رابطه، پرهیز از یکدیگر و جدایی است.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که طلاق در ازدواج­هایی که مبتنی بر عشق است نیز فرایند پیچیده­ای دارد و دفعتا به وقوع نمی­پیوندد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the divorce process based on Mark Knapp's theory

نویسندگان [English]

  • Narges Teimury Sangani 1
  • Faizollah Nouroozi 2
  • Afsaneh Edrisi 3
1 PhD student in Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, marriage has become a relationship more than ever, the reason for its emergence and continuation is the feeling of special emotional satisfaction that results from the art of coexistence and close communication with the desired spouse. The purpose of this research was to investigate the factors affecting the divorce process based on Mark Knapp's theory.
Methods: The research was carried out with a qualitative approach, grounded theory method and the use of a process, and data analysis was carried out using the basic coding method of Strauss and Corbin. The technique of data collection is a semi-structured in-depth interview that was done individually. The duration of the sessions is 1-2 hours and the number of participants is 12 divorced women who had experienced romantic marriage. The number of concepts formed is 70 and the number of categories created is 7. Purposive sampling method was used to select the participants.
Results: The results show that the divorce among the participants has started from the stage of building a relationship, reached the peak stage, and then moved towards separation. These ten stages include the five stages of connection: the stage of beginning, testing, locking and bonding, tightening, completing and making a contract, and the other five stages of the category of separation, which include: differentiation, limiting, becoming soulless and stopping the relationship. , avoiding each other and separation.
Conclusion: It seems that divorce in marriages based on love is a complex process and does not happen all at once.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Theory
  • Romantic Marriage
1. Tavasli, Afsaneh, Asghari, Mahnaz, Rastgar, Mohsen (2014). Investigating human relationships
between spouses and their harms in Poldakhtar city. Proceedings of the Second Sociology and
Social Sciences Conference
2. Olson,David H,Defrain,john,skogrand,Linda(2011),Marriage and families, Intimacy,Diversity
and Strenghs,Mc Graw-Hill Companies,7edition.
3. Knapp,Mark L& Vangelisti,Anita.INTERPERSONAL COMMUNICATION and human
relation ships.May,1983
4. Farhani, Ali Akbar, (1999), Basics of Human Communication, Volume 1, Shabak Publishing,
Tehran
5. Bernardes, J. (1997). Family studios: an introuction (Ghazian, J.). Tehran: Ney Publications
6. Ramezanifar, Hadieh, Kaldi, Alireza, Ghadimi, Bahram (2021) Analysis of factors affecting
emotional divorce in married women of Tankabon city, Women in Development and Politics,
Volume 19, Number 2, pp. 167-191.
7. Sediqh Ouraei, Gholamreza, Ghanizadeh, Mostafa, Dayyaree, Morteza (2020). Backgrounds and
processes of divorce in women and men of Mashhad. Journal of social sciences, 17th year,
number 1
8. Akhundi Mohammad Baqir, Hemti, Fatemeh (2019). Studying the contexts and foundations of
the formation of the divorce process. Khorasan Social Cultural Studies Quarterly. Year 14.
Number 2
9. Khosrow, Rashid, Azadeh, Moradi (2017) Determining the role of communication variables in
predicting emotional divorce. Journal of Contemporary Sociology Research. 6th year
10. Aqababaee, Ehsan, Rastegar, Yaser, Vaisi, Rahman (2015), the role of fantasy in the occurrence
of divorce. Applied sociology, year 26, number 57
11. Mayeri, Serena, "Marriage (In)equality and the Historical Legacies of Feminism" (2015).
Faculty Scholarship. Paper 1599. http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1599
12. hull,Kathleen&meier,ann.the changing landcape of love and marriag.national institutes of
health.contexts (breakly calif)2010 may,9(2):32-37
13. Chalabi, Massoud (1994) Network analysis in sociology. Social Sciences Quarterly. Volume 3,
Number 5, pp. 48-9
14. Strauss, Anselm, Kerbin, Juliet, (2011), Basics of Qualitative Research Techniques and Stages
of Grounded Theory Production, translated by Ebrahim Afshar, Tehran, Ghazal Publishing.