مقایسه خودپنداره و تروماهای کودکی افراد مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی با افراد غیرمبتلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی ،واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

10.22038/mjms.2022.21854

چکیده

مقدمه
اعتیاد جنسی یک اختلال روانی با پیامدهای فردی، بین فردی، قانونی، اجتماعی و جسمانی ناخوشایند است. اعتیاد جنسی به طور عمده در تجربه­های ناخوشایند در خانواده و در کودکی ریشه دارد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی مقایسه خودپنداره و تروماهای کودکی افراد مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی با افراد غیرمبتلا بود.
روش کار
این مطالعه به صورت علی-مقایسه­ای با روش نمونه­گیری هدفمند روی 50 نفر دارای اختلال اعتیاد جنسی و 50 غیرمبتلا همتا شده به لحاظ سن و تحصیلات انتخاب شدند. ابزارهای­ به کار گرفته شده آزمون تجدیدنظر شده غربالگری اعتیاد جنسی(SAST-R) کارنز و همکاران، پرسشنامه خودپنداره(SCQ) راجرز و پرسشنامه ترومای کودکی(CTQ-SF) برنشتاین و همکاران بوده است. در مطالعه حاضر، از تحلیل واریانس چندمتغیره(مانووا) برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.
نتایج
نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین خودپنداره و تروماهای کودکی افراد مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی با افراد غیرمبتلا تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که افراد دارای اختلال اعتیاد جنسی دارای نمرات بالاتری در خودپنداره منفی و ترومای کودکی نسبت به افراد غیرمبتلا بودند.
نتیجه گیری
این نتایج تلویحات مهمی از نقش تجربیات ناخوشایند در خانواده بر رفتارهای جنسی افراد در سا­ل­های بعدی زندگی دارد. به طوری که کسانی که خودپنداره منفی و ترومای کودکی بیشتری دارند بیشتر مستعد اختلال اعتیاد جنسی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of self-concept and childhood traumas of people with sexual addiction disorder with healthy people

نویسندگان [English]

  • Maryam Bahrian 1
  • Simin Bashardust 2
  • Hayede Saberi 3
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Roudehen Branch , Islamic Azad University, Roudehen , Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Sexual addiction is a psychiatric disorder with unpleasant personal, interpersonal, legal, social, and physical outcomes. Sexual addiction is mainly rooted in unpleasant experiences within family and during childhood. The purpose of this study was to investigate comparison of self-concept and childhood traumas of people with sexual addiction disorder with healthy people.
Material and Method
This study was a causal-comparative investigation and using purposive sampling method, was carried out on 50 people with sexual addiction disorder and 50 healthy people in the control group matching with age and academic. The study made use of the sexual addiction screening test-revised (SAST-R) of Carnes and et al, self-concept questionnaire (SCQ) of Rogers and short form of the childhood trauma questionnaire (CTQ-SF) of Bernstein and et al. In this study, Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used for data analysis.
Results
The results of multivariate analysis of variance showed that there is a difference between self-concept and childhood traumas of people with sexual addiction disorder with healthy people; in this way, the people with sexual addiction disorder have lower scores in negative self-concept and childhood traumas than the healthy people.
Conclusion
These results have important implications of the role of unpleasant experiences in the family on the sexual behaviors of people in the later years of life. So that those who have negative self-concept and more childhood trauma are more to sexual addiction disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-concept
  • childhood traumas
  • sexual addiction disorder