پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه روانشناسی عمومی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار،گروه روانشناسی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.22038/mjms.2022.22127

چکیده

مقدمه: تحقیقات در ارتباط با حوزه روان شناسی مورد علاقه بسیاری از دانشمندان در راستای بهره­وری سازمانی می‌باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی بود.
روش کار:  روش پژوهش توصیفی - همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی‌کارمندان شاغل در ادارات برق مناطق 22 گانه تهران بزرگ در سال 1398 بود. بدین منظور از بین کارکنان مناطق 22 گانه تهران بزرگ با روش خوشه­ای تصادفی 13 منطقه انتخاب شد و تعداد کل کارکنان این 13 منطقه 316 نفر بود که همه آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استرس شغلیHSE (1990)، جو سازمانی‌هالپین و کرافت (1963)، هوش هیجانی سیبریا شرینگ (1998)، تیپ شخصیتی نئو (2005) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS-26 استفاده شد.
نتایج: جو سازمانی اثر مستقیم (39/0-=β) و معناداری بر استرس شغلی داشت (01/0>p). جوسازمانی نقش میانجیگرانه معناداری در رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با بر استرس شغلی دارد. هوش هیجانی (08/0-=β) بر کاهش استرس شغلی تاثیر مستقیم و معنی­داری دارد (049/0=p). اثر غیرمستقیم هوش هیجانی به واسطه­ جوسازمانی بر استرس شغلی معنادار است (05/0>p).
نتیجه گیری: با توجه به یافته­های به دست آمده می‌توان گفت تیپ­های شخصیتی و هوش هیجانی با میانجیگری جوسازمانی بر استرس شغلی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Job Stress Based on Organizational Climate, Emotional Intelligence and Personality Types

نویسندگان [English]

 • Elham Mazloomi 1
 • Fariborz Dortaj rabari 2
 • Mohammad Asgari 3
 • Kazem Nematolazadeh Mahani 4
1 PhD Student, Department of General Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Professor, Department of Educational Psychology, Department of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Psychology, Allameh tabatbaee University , Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Introduction: Research related to the field of psychology is of interest to many scientists in line with organizational productivity. Therefore, the purpose of this research was to predict job stress based on organizational climate, emotional intelligence and personality types.
Methods: Descriptive-correlation research method and the statistical population of this research included all employees working in electricity departments of 22 districts of Greater Tehran in 2018. For this purpose, 13 regions were selected from among the employees of the 22 regions of Greater Tehran by random cluster method, and the total number of employees in these 13 regions was 316, all of whom were selected as samples. To collect data, HSE occupational stress questionnaire (1990), Halpin and Croft's (1963) organizational climate, Siberian Schering's emotional intelligence (1998), and Neo's personality type (2005) were used. Pearson correlation and SPSS-26 software were used for data analysis.
Results:  Organizational climate had a direct (β=0.39) and significant effect on job stress (p<0.01). Organizational climate has a significant mediating role in the relationship between personality traits and job stress. Emotional intelligence (β=0.08) has a direct and significant effect on reducing occupational stress (p=0.049). The indirect effect of emotional intelligence through organizational climate on job stress is significant (p<0.05).
Conclusion: According to the obtained findings, it can be said that personality types and emotional intelligence have an effect on occupational stress through the mediation of organizational climate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Occupational Stress
 • Personality Types
 • Organizational Climate
 • Emotional Intelligence
 1. Liu J, Lambert EG, Jiang S, Zhang J. A research note on the association between work–family
  conflict and job stress among Chinese prison staff. Psychology, Crime & Law. 2017;23(7):633-
  46.
  2. Saljuqi S. Investigating the relationship between teachers' perceptions of organizational structure,
  managers' leadership style, and organizational climate with the level of job stress in schools in two
  districts of Bandar Abbas city. Bandar Abbas: Bandar Abbas Islamic Azad University.; 2017.
  3. Zarjou s, Taleghani G, Ahmadbeygi B. Investigating the Relationship between Job Stress and the
  intention to stay with the Moderating Role of Organizational Climate. Governance and
  Development Journal. 2021;1(2):27-41.
  4. Suleman Q, Hussain I, Syed MA, Parveen R, Lodhi IS, Mahmood Z. Association between
  emotional intelligence and academic success among undergraduates: a cross-sectional study in
  KUST, Pakistan. PloS one. 2019;14(7):e0219468.
  5. letafat s, karimitaher r. The Effect of Perception-Justice, Emotional-Intelligence and Social Capital
  on Intra-Organizational Entrepreneurship of Quds Municipality Employees. Urban Management
  Studies. 2022;14(50):75-85.
  6. goodarzi s, samavatiyan h, noouri a. Determining and Designing of the structural model of the
  relationships between the five fits(person-Job, person-organization, Person-vocation, persongroup and person-career) with job stress considering moderating role of personality. Psychological
  Achievements. 2021;28(1):1-24.
  7. Ashill NJ, Semaan RW, Gibbs T, Gazley A. Personality trait determinants of frontline employee
  customer orientation and job performance: a Russian study. International Journal of Bank
  Marketing. 2020;38(5):1215-34.
  8. Kamdar D, Van Dyne L. The joint effects of personality and workplace social exchange
  relationships in predicting task performance and citizenship performance. Journal of applied
  psychology. 2007;92(5):1286.
 2. 9. Ghosh D, Sekiguchi T, Gurunathan L. Organizational embeddedness as a mediator between justice
  and in-role performance. Journal of Business Research. 2017;75:130-7.
  10. Tavangarmarvasti Z, Mohmadifar MA, Aminbaidokhti AA. Designing a structural model of
  organizational justice, determining antecedents (organizational climate, emotional intelligence,
  organizational ethical values) and outcomes (organizational entrepreneurship). The Journal Of
  Psychological Science. 2020;19(86):171-81.
  11. Oleksa-Marewska K. Organizational climate as a mediating factor between occupational stress
  and prosocial organizational behaviours in knowledge-based organizations. 2020.
  12. Arnetz BB, Lucas T, Arnetz JE. Organizational climate, occupational stress, and employee mental
  health: mediating effects of organizational efficiency. Journal of occupational and environmental
  medicine. 2011:34-42.
  13. Bowen P, Govender R, Edwards P. Structural equation modeling of occupational stress in the
  construction industry. Journal of Construction Engineering and Management.
  2014;140(9):04014042.
  14. Salovey P, Grewal D. The science of emotional intelligence. Current directions in psychological
  science. 2005;14(6):281-5.
  15. Khodabakhshi M. Predicting occupational stress for women working in the bank with assessment
  of their organizational commitment and personality type. Procedia-Social and Behavioral
  Sciences. 2013;84:18. 59-63.
  16. Dawson BF, Thompson NJ. The effect of personality on occupational stress in veterinary surgeons.
  Journal of Veterinary Medical Education. 2017;44(1):72-83.
  17. Van der Wal RA, Wallage J, Bucx MJ. Occupational stress, burnout and personality in
  anesthesiologists. Current Opinion in Anesthesiology. 2018;31(3):351-6.
  18. Haider Y, Supriya M. Career management: A view through stress window. International Review
  of Business Research Papers. 2007;3(5):182-92.
  19. Bar-On R, editor EQ-i BarOn Emotional Quotient Inventory: A Measure of Emotional
  Intelligence: Facilitator's Resource Manual1998: MHS.
  20. Ashrafi K, Kavousian J, Kadivar P, karimi k. The role of emotional intelligence and five
  personality factors in Predicting Components of goal achievement .Knowledge & Research in
  Applied Psychology. 2019;20(4):101-12.
  21. Ireland JL, Boustead R, Ireland CA. Coping style and psychological health among adolescent
  prisoners: A study of young and juvenile offenders. Journal of adolescence. 2005;28(3):411-23.