پیش‌بینی تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی بر اساس هوش موفق دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی تربیتی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

2 استادیار ، گروه روانشناسی تربیتی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار ، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

4 گروه روانشناسی ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران.

چکیده

مقدمه: هوش موفق مجموعه یکپارچه­ای از توانایی­های مورد نیاز برای موفقیت در زندگی است.
روش کار: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی بر اساس هوش­موفق دانشجویان دختر در دوران کرونا  با روش کمی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش، دانشجویان دختر با دامنه سنی 18 تا ۳۰ سال و مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)- شهرری در سال تحصیلی 1399 -1400 بود که تعداد ۱۰۲ نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. نحوه جمع­آوری اطلاعات به صورت غیرتصادفی و در دسترس بود و به دلیل بیماری کرونا پرسشنامه­ها از به صورت لینک تهیه و بین آزمودنی­ها توزیع گردید. از پرسشنامه­های استاندارد هوش موفق، تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی، به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. از روش رگرسیون برای بررسی فرضیه اصلی و از همبستگی گشتاوری پیرسون برای فرضیه­های فرعی استفاده گردید.
نتایج
 با توجه به مقدار F که 11.685 می­باشد، هوش موفق تبیین­کننده مناسبی برای متغیرهای وابسته نمی­باشد، اما با توجه به مقدار سطح معناداری آن 0.000 که از 0.05 کوچکتر، لذا رابطه معنادار می­باشد. ضمناً با توجه به مقادیر سطح معناداری هوش موفق با راهبردهای خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی که از 0.05 کوچکتر می­باشند، لذا این دو فرض فرعی معنادار است.
نتیجه گیری
 در کل چنین می­توان استنباط نمود که هوش موفق، عاملی برای افزایش توانایی و خودتنظیمی و مهارت­های ارتباطی و سازگاری در محیط اجتماعی بوده است. هوش موفق را می توان به عنوان مدلی تاثیرگذار در ارتباط بهتر در سطح جامعه و همچنین تعیین راهبردهای مناسب یادگیری شخصی در دانشجویان ، لحاظ نمود و عاملی برای باورهای فراشناختی، انگیزه یادگیری بر شمرد که باعث ریسک­پذیری­هایی که منجر به موفقیت و خروج از بزنگاه تاریخی آدمی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting ambiguity tolerance, self-regulatory learning strategies and social adjustment based on successful intelligence of female students

نویسندگان [English]

  • Soheila Khaleghi tabar 1
  • Abutaleb Saadati shamir 2
  • Leila Kashani vahid 3
  • Khadije Abulmaali alhoseini 4
1 PhD student in Educational Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Science and Research , Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most important things in life today is "successful
Methods: The aim of this study was to predict tolerate ambiguity,learning strategies of self-regulation and social adaptation based on the successful intelligence of female students  with a quantitative and correlational method.The study population was single female students with an age range of18to 30years in the Islamic Azad University,Yadegar-e Emam ,in the academic year of1399-1400,of which102people were selected as available.The method of data collection was non-random and as available, and due to COVID-19 disease,the questionnaires were prepared through the link and were distributed among the subjects.The questionnaires of Grigorenko and Sternberg successful intelligence, ambiguity tolerance, self-regulatory learning strategies,and social adjustments were used as research tools.
Results: Regression method was used to test the main hypothesis and Pearson torque correlation was used for the sub-hypotheses. Given the value of F,which is11,68,successful intelligence is not a good explanation for dependent variables, but given the value of its significance level of0.00,which is less than 0.05, the relationship is significant. Also,considering the values ​​of the level of successful intelligence with self-regulatory strategies and social adjustment that are less than0.05,these two sub-assumptions are significant.In general,it can be inferred that successful intelligence, has been a factor in increasing the ability and self-regulation and communication skills and adaptation in the social environment. Conclusion: Successful intelligence can be considered as an effective model for better communication at the community level as well as identifying appropriate personal learning strategies in students and a factor for metacognitive beliefs of learning motivation which causes risk-takings that lead to success and exit from the historical humanitarian moment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful Intelligence
  • Ambiguity Tolerance
  • Self-Regulated Learning Strategies
  • Social Adaptation