اثربخشی شناختی - رفتاری بر تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی با پیگیری دو ماهه در زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد دبی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات

2 گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان از جمله بیماری های شایع است که تا کنون افراد زیادی را سرتاسر جهان درگیر خود نموده است. با توجه به لزوم مداخله برای بهبود ویژگی‌های زنان مبتلا به سرطان پستان و پژوهش‌های اندک درباره اثربخشی شناختی رفتاری ، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناختی رفتاری برتنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
روش کار:  این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران در سال99-1398 بودند. تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در2 گروه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمون 10 جلسه 60 دقیقه‌ای به روش شناختی- رفتاری و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌های تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی جمع‌آوری و با آزمون‌های خی‌دو، تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که گروه‌ها در مرحله پیش‌آزمون از نظر تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0P>)، اما در مراحل پس‌آزمون و پیگیری در مقایسه با گروه کنترول تفاوت معنی‌داری داشتند (001/0P<). علاوه بر آن، روش شناختی رفتاری باعث بهبود تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی در زنان مبتلا به سرطان پستان شد (001/0P<).
نتیجه گیری: نتایج نشان‌دهنده  با استفاده از شیوه درمان شناختی رفتاری می توان تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به سرطان پستان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Behavior on Emotional Regulation and Subjective Well-being With a two-month follow-up in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Leila Moteragheb Jafarpoure 1
  • Biuok Tajeri 2
  • Javad Khalatbari 3
1 PhD of Health Psychology, Department of Psychology, Dubai Branch, Islamic Azad University, Dobai, Emirates
2 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cancer is one of the most common diseases that has affected many people around the world. Regarded to the need for intervention to improve the characteristics of women with breast cancer and little research on the effectiveness of Cognitive Behavior, present research aimed to determine the effectiveness of Cognitive Behavior emotional regulation and subjective well-being in women with breast cancer.
Methods: This study was a semi-experimental with pretest, posttest and follow-up design with control group. The research population was women with breast cancer referred to Shohadaye Tajrish Hospital of Tehran city in 2019-2020 year. 30 people were selected by available sampling method and via simple randomly method replaced to into three equal groups (each group 15 people). The experimental group trained 10 sessions of 60 minutes by Cognitive Behavior method and the control group was placed on a waiting list for training. Data were collected with using, emotional regulation and subjective well-being questionnaires and analyzed by Chi-square, independent t and analysis of variance with repeated measures in SPSS version 19 software.
Results:  The findings showed that the groups in the pretest stage did not significant difference in terms of emotional regulation and subjective well-being (P>0.05), but in the post-test and follow-up stages was a significant difference in terms of all two variables (P<0.001). In addition Cognitive Behavior led to improved emotional regulation and subjective well-being in women with breast cancer (P<0.001).
Conclusion: Using cognitive-behavioral therapy can improve emotional regulation and mental well-being of women with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • Cognitive Behavior
  • Emotional Regulation
  • Subjective Well-being