مقایسه رگه‎های تاریک شخصیت، تصویر بدنی و تاب‎آوری در مردان ورزشکار کمال‎گرا و غیر کمال گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، گروه روانشناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،لاهیجان، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی ، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف مقایسه رگه‎های تاریک شخصیت، تصویر بدنی و تاب‎آوری در مردان ورزشکار کمال‎گرا و غیر کمال‎گرا در شهر رشت انجام شد. روش پژوهش توصیفی حاضر از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ورزشکاران مرد کمال‎گرا و غیر کمال‎گرا در سال98- 1399 بودند.
روش‌کار: در این پژوهش تعداد 150 مرد ورزشکار کمال‎گرا و غیر کمال‎گرا از رشته‎های ‎فوتبال، بسکتبال، دو ومیدانی، بدنسازی و سایر رشته‎های ‎ورزشی حرفه ای به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، اطلاعات بر اساس سوالات دموگرافیک و پرسشنامه تاب‌آوری کونور و دیویدسون (1991)، نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون و همکاران (2005)، رگه‎های تاریک شخصیت جوناسون و وبستر (2010) و کمال گرایی مثبت و منفی تری- شورت و همکاران ( 1995)  جمع آوری و مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته شده است.دراین پژوهش برای آزمون فرضیات و جهت مقایسه دو گروه از تحلیل واریانس تک متغیری (ANOVA) و چند متغیری (MANOVA) و از نرم افزار SPSS نسخه شماره 18 جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است.
نتایج: نتایج تحلیل آماری نشان دادند که بین تاب‎آوری و تصویر بدنی در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین بین رگه­های تاریک شخصیت(ماکیاولیسم و جامعه ستیز) در ورزشکاران مرد کمال‎گرا و غیر کمال‎گرا تفاوت معناداری مشاهده نشد (01/0<P). اما در متغیر شخصیت خودشیفته در دو گروه تفاوت معنادار بود (01/0>P). با توجه به نتایج فوق میتوان نتیجه گرفت ورزشکاران مرد کمال‎گرا نمرات بیشتری را در متغیر شخصیت خودشیفته کسب کرده‎اند و ترس از تصویر بدنی بیشتری را نسبت به گروه غیرکمال‎گرا نشان می‎دهند.
نتیجه­گیری: ورزش بیان کننده‎ی رشد صحیح و طبیعی روانی افراد است و سبب می‎شود که افراد ورزشکار از محوریت فرد گرایی و جامعه ستیزی خارج شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing The Dark traits Of Personality,Body Image And Resilience In Perfectionist And Non-Perfectionist Male Athletes

نویسندگان [English]

  • Danial Alizadeh 1
  • Tahereh HamzehPoor Haghighi 2
1 M.A,Clinical Psychology ,Department of Psychology, Lahajan Branch, Islamic Azad University, Lahajan,Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Lahajan Branch , Islamic Azad University, Lahajan ,Iran.
چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted with the aim of comparing the dark traits of personality, body image and resilience in perfectionist and non-perfectionist male athletes in Rasht city. The present descriptive research method is causal-comparative. The statistical population of the present study was all perfectionist and non-perfectionist male athletes in 2018-2019.
Materials and Methods: In this research, the number of 150 perfectionist and non-perfectionist male athletes from football, basketball, athletics, bodybuilding and other professional sports were selected by available sampling method, the information was based on demographic questions and endurance Connor-Davidson Resilience Scale (1991), body image concern, Littleton et al. (2005), Jonason and Webster's (2010) dark personality traits, and Terry-Short et al.'s positive and negative perfectionism (1995) have been collected and analyzed. In this research, to test hypotheses and to compare two groups, univariate ANOVA and multivariate ANOVA and SPSS version 18 software were used for analysis.
Results: The results of statistical analysis showed that there is a significant difference between resilience and body image in two groups (P<0.01). Also, no significant difference was observed between the dark traits of personality (Machiavellianism and antisocial) in perfectionist and non-perfectionist male athletes (P<0.01). there was a significant difference in the variable of narcissistic personality in the two groups (P<0.01).
Conclusion: According to the above results, it can be concluded that perfectionist male athletes have obtained more scores in the variable of narcissistic personality and show more fear of body image than the non-perfectionist group. Sports express the correct and natural psychological development of people and cause athletes to move away from the focus of individualism and anti-socialism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dark personality traits
  • body image
  • resilience
  • male perfectionist
  • non-perfectionist athletes