تأثیر بهداشت روانی بر رضایت از زندگی پرستاران با میانجی‌گری تاب‌آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی‎، تنکابن ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد آیت..آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی، دانشگاه غیر انتفاعی مارلیک، نوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش بهداشت روانی بر رضایت از زندگی پرستاران با میانجی‌گری تاب‌آوری در پرستاران انجام شد.
روش کار: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه پرستاران مشغول در بیمارستان‌های شهرستان چالوس و نوشهر در 6 ماهه اول سال 1396 بودند. نمونه تحقیق شامل 150 پرستار بودند که به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از سه پرسشنامه بهداشت روانی (کومار، 1992)، رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) و تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003) انجام شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد بین بهداشت روانی با رضایت از زندگی پرستاران رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P)؛ بین تاب‌آوری با رضایت از زندگی پرستاران رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P)؛ بین بهداشت روانی با تاب آوری پرستاران رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P). تجزیه و تحلیل داده‌ها بااستفاده از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد مدل رابطه بهداشت روانی با رضایت از زندگی با نقش میانجی تاب آوری با داده‌های پژوهش برازش دارد.
نتیجه گیری: به نظر می‎رسد توجه به ظرفیت‌های فردی پرستاران همچون تاب‌آوری و سلامت عمومی‎جهت افزایش سلامت روانی و ارتقا سطح رضایت از زندگی آنان ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Mental Health On Nurses' Life Satisfaction With The Mediation Of Resilience

نویسندگان [English]

  • Mozhghan Kalantari 1
  • Ahmad Shamsaldini 2
  • Seyyedeh fatemeh Jami Sougheh 3
1 M.A، Clinical Psychology, Department of Psychology,Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran. (Corresponding author)
2 M.A,Clinical Psychology, Department of Psychology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol,Iran.
3 M.A, Educational Psychology, Department of Psychology, Marlik Non-Profit University, Nowshahr,Iran.
چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted with the aim of determining the role of mental health on nurses' life satisfaction with the mediation of resilience in nurses.
Methods: The statistical population of this research included all the nurses working in Chalus and Nowshahr hospitals in the first 6 months of 2016. The research sample included 150 nurses who were selected by cluster random method. Data collection was done using three questionnaires: mental health (Kumar, 1992), life satisfaction (Diener et al., 1985) and resilience (Connor and Davidson, 2003).
Results: The findings showed that there is a significant relationship between mental health and life satisfaction of nurses (P<0.05); There is a significant relationship between resilience and life satisfaction of nurses (P<0.05); There is a significant relationship between mental health and resilience of nurses (P<0.05). Data analysis using structural equation modeling showed that the model of the relationship between mental health and life satisfaction with the mediating role of resilience fits the research data.
Conclusion: It seems that it is necessary to pay attention to the individual capacities of nurses such as resilience and general health in order to increase mental health and improve the level of satisfaction with their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicobacter pylori
  • antibody
  • ELISA