مدل پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری مدیریت تعارض و بخشودگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی و مشاوره ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران(نویسنده مسئول)

2 گروه روان شناسی و مشاوره ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه،ایران

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری مدیریت تعارض و بخشودگی  میباشد.
روش کار: جامعه آماری این مطالعه کلیه مردان و زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده تحت نظر سازمان بهزیستی شهر کرمانشاه در سال 1397-1396 است بنا به آمار اخذ شده از سازمان بهزیستی تعداد آنها حدوداً 420 نفر بوده است. روش نمونه گیری تمام شماری (سرشماری) بود. نوع این پژوهش توصیفی پیمایشی، بر اساس هدف کاربردی و از نظر تجزیه و تحلیل کمیاست.ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های نگرش به روابط فرازناشویی ویتلی (2008)، دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (2014)، بخشش ری و همکاران، (2001)، و  مدیریت تضاد ویلسون و پونتام (1982) استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی و معادلات ساختاری انجام شد.
نتایج: به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و معادلات ساختاری شده است. نتایج نشان داد که سبک های دلبستگی با میانجی گری مدیریت تعارض و بخشودگی روابط فرازناشویی را پیش بینی میکند.
نتیجه گیری: طبق نتایج دریافتیم که ارزیابی کلی جهت شناخت عوامل موثر در رضایت زناشویی و گرایش به روابط فرازناشویی، با توجه به نقش آن در زندگی افراد، به عنوان عاملی برای پیشرفت جوامع، شکل گیرد تا بتوان در جهت استحکام بنیان خانواده و پیشرفت جامعه از آن استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extra-marital relationship prediction model based on attachment styles mediated by conflict management and forgiveness

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Arefi 1
  • Shahrzad Khoshbakht 2
1 Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran (corresponding author)
2 Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction: The main purpose of this study is to predict extramarital relationships based on attachment styles mediated by conflict management and forgiveness.
Methods: The statistical population of this study is all married men and women referring to family counseling centers under the supervision of Kermanshah Welfare Organization in 1397-1396. According to the statistics obtained from the Welfare Organization, their number was about 420 people. The sampling method was census. The type of this research is descriptive-survey, based on the applied purpose and in terms of quantitative analysis. The data collection tool was a questionnaire. For data collection, the Whitley (2008) Attitudes Toward Extramarital Relationships Questionnaire, Collins and Reed Adult Attachment (2014), Ray et al. (2001), and Wilson-Pontam (1982) Conflict Management Questionnaire were used. Correlation test and structural equations were performed.
Results: In order to analyze the data, correlation tests and structural equations have been performed. The results showed that attachment styles with the mediation of conflict management and forgiveness predict extramarital relationships.
Conclusion: Conclusion: According to the results, we found that a general assessment to identify the factors affecting marital satisfaction and the tendency to extramarital relationships, according to its role in people's lives, as a factor for the development of societies, to strengthen the foundation of the family and society Use it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extramarital affairs
  • attachment styles
  • conflict management
  • forgiveness