تأثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور: نقش میانجی نوآوری در خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیارمدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد نقده، دانشگاه آزاد اسلامی، نقده، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیارمدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

10.22038/mjms.2022.22801

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور با تأکید بر نقش میانجی نوآوری در خدمات بود.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‎های ‎شمال غرب کشور بود. تعداد 301 شرکت کننده به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده­ها از طریق پرسشنامه جمع­آوری شد (ضریب آلفا بالای 8/0 بود). برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (مثل جدول، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری) با استفاده از دو نرم افزار SPSS و  PLSاستفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که فراموشی هدفمند، اثرات مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی داشتند (001/0=p ). از سوی دیگر، فراموشی هدفمند، تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری در خدمات داشت (001/0=p). همچنین، نوآوری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی داشت (001/0=p).
نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که از طریق فراموشی سازمانی اثربخش، سازمان­ها  قادرند محصول، خدمت و فرآیندی نو تبدیل کنند که این امر نتایج نوآورانه مدیریتی و عملیاتی را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of intentional organizational forgetting on organizational performance of sports and youth departments in the northwest of the country: the mediating role of innovation in services

نویسندگان [English]

  • Taher Jabbari Dastjerd 1
  • Kazem Mehri 2
  • Mohammad Nasiri 3
1 Ph.D Student in Sport Management, Department of Physical Education, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education, Naghadeh Branch, Islamic Azad University, Naghadeh, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of intentional organizational forgetting on organizational performance of sports and youth departments in the northwest of the country, emphasizing the mediating role of innovation in services.
Methods: The current study was a descriptive-correlation study and in terms of purpose was an applied research, which was carried out by the field method. The statistical population of this study included all managers and employees of sports and youth departments in the northwestern provinces of the country. Three hundred-one participants were selected as a statistical sample using random sampling method. Data was collected through a questionnaire (Alpha coefficient was above 0.8). For data analysis, descriptive statistics (such as Tables, mean, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, confirmatory factor analysis and structural equation modeling) were used by SPSS and PLS software.
Results: The results showed that intentional forgetting had positive and significant effects on organizational performance (p=0.001 and p=0.001). On the other hand, intentional forgetting had a positive and significant effect on innovation in service (p=0.001). Also, innovation had a positive and significant effect on organizational performance (p=0.001).
Conclusion: The results indicate that through effective organizational forgetting, organizations are able to new product, service and process, which brings innovative managerial and operational results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intentional Organizational Forgetting
  • Organizational Performance
  • Innovation In Services
  • Sports And Youth Departments