اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رفتارهای خوردن، فشار خون و کاهش وزن افراد چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 گروه روانشناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: شواهد پژوهشی نشان از مسائل در رفتارهای خوردن و همچنین بالا بودن فشار خون در افراد چاق دارد. این پژوهش با هدف اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر رفتارهای خوردن، فشار خون و کاهش وزن افراد چاق انجام شد.
روش کار:  روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری دو ماهه بود. 30 نفر نمونه پژوهشی  از جامعه افراد مبتلا به چاقی منطقه 2 شهر تهران در سال 1398 به روش در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. یافته­های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه رفتارهای خوردن (هلندی، 1986) و سنجش فشار خون و وزن در سه نوبت پیش­آزمون، پس­آزمون و آزمون پیگیری مورد جمع­آوری قرار گرفت و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته­های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات پس­آزمون و آزمون پیگیری رفتارهای خوردن، فشارخون و وزن در گروه آزمایش کاهش پیدا کرد و نتایج تحلیل واریانس اندازه­گیری مکرر نشان داد که مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر کاهش رفتارهای خوردن، فشارخون و اضافه وزن اثربخش است (001/0 p<) و این کاهش بر اثر زمان پایدار است.
نتیجه گیری: می­توان از مداخله شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی به منظور کاهش رفتارهای خوردن، فشار خون و کاهش وزن بیماران مبتلا به چاقی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on eating behaviors, blood pressure and weight loss in obese people

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadi Toraghi 1
  • Jamal Sadeghi 2
  • Hasan Ahadi 3
1 Department of Psychology, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE.
2 Department of Psychology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
3 Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Research evidence shows problems with eating behaviors as well as high blood pressure in obese people. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on eating behaviors, blood pressure and weight loss in obese people.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with control group and two-month follow-up test. 30 research samples from the population of obese people in District 2 of Tehran in 1398 were selected by convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The required findings were collected using the Eating Behavior Questionnaire (Dutch, 1986) and measuring blood pressure and weight in three rounds of pre-test, post-test and follow-up test and measured using analysis of variance. Was frequently analyzed.
Results: The findings showed that the mean scores of post-test and follow-up test of eating behaviors, blood pressure and weight in the experimental group decreased and the results of repeated measures analysis of variance showed that mindfulness-based cognitive therapy intervention reduced Eating behaviors, blood pressure and overweight are effective (p <0.001) and this reduction is sustained over time.
Conclusion: Mindfulness-based cognitive therapy intervention can be used to reduce eating behaviors, blood pressure and weight loss in obese patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Eating Behaviors
  • Blood Pressure
  • Weight Loss
  • Obesity