اثربخشی آموزش مدیریت استرس (راهبردهای شناختی- رفتاری) بر استرس ادراک‌شده و پیامد IVF در زنان نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی سلامت، واحد بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ناباروری یک پدیده استرس‌زا برای زوج‌های نابارور است که با درک آن‌ها از ناباروری مرتبط است. این مطالعه به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر استرس ادراک‌شده و پیامد IVF  در زنان مبتلابه ناباروری طراحی گردیده است.
روش کار: مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی زنان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری شیراز تحت IVF  انجام شد70 زن نابارور انتخاب شدند و افراد واجد شرایط ورود به مطالعه به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش یک برنامه آموزشی 8 جلسه‌ای شناختی- رفتاری مدیریت استرس دریافت کردند درحالی‌که گروه کنترل هیچ‌گونه خدمات روان‌درمانی دریافت نکردند. هر دو گروه پرسشنامه استرس ناباروری ادراک‌شده را قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. IVF  پس از یک ماه بررسی و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون کوواریانس چند متغیره و تک متغیره مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل ازنظر کاهش استرس ادراک‌شده تفاوت معنی‌داری وجود داشت (F = 1031.68, p = 0.0005). اما تفاوت معنی‌داری درنتیجه IVF وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که آموزش مدیریت استرس با استفاده از راهبردهای شناختی – رفتاری می‌تواند استرس ادراک‌شده زنان نابارور را به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشد. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که آموزش مدیریت استرس در برنامه درمانی زنان ناباروری گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Stress Management Training (Cognitive-Behavioral STRATEGIES) on Perceived Stress and IVF Outcome in Women with Infertility

نویسندگان [English]

  • Tahereh Delpasand 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Farhad Jamhori 3
1 Ph.D. Student of Health Psychology, Department of Health Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Clinical and General Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is a stressful phenomenon for infertile couples, which is related to their perception of infertility. This study was designed to investigate the effectiveness of stress management training on perceived stress and the outcome of IVF in women with infertility.
Methods: A clinical trial study was conducted on infertile women referred to the Shiraz Infertility Center under IVF. 70 infertile women were selected and those eligible to enter the study were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received an 8-session cognitive-behavioral stress management training program, while the control group did not receive any psychotherapy services. Both groups completed the perceived infertility stress questionnaire before and after the intervention. IVF after one month of investigation and data was analyzed using SPSS software and multivariate and univariate covariance test.
Results: The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of reducing perceived stress (F = 1031.68, p = 0.0005). But there is no significant difference in the result of IVF.
Conclusion: It seems that stress management training using cognitive-behavioral strategies can significantly improve the perceived stress of infertile women. This study suggests that stress management training should be included in the treatment program of infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IVF
  • Infertility
  • Stress
  • Psychotherapy