تغییر بازنمایی آوایی با رویکرد روان شناسی زبان: نقش تحصیلات و سن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زبان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: نگاهی نو به علوم از جمله نگاه روان شناختی به کارکردهای شناختی ذهن از جمله زبان از تحقیقات مورد علاقه دانشمندان می باشد. از کارکردهای روان شناختی مغز در گونه بنایی ترکی تبدیل واج /e/ در هجای آخر اسامی زنانه به واج [æ] در گفتار است. با این که اکثر اسامی زنانه در این گونه، وام­واژه هستند، ولی همة این واژه­ها در گفتار و زبان محاوره­ای تابع گونة بنابی هستند. البته لازم به توضیح است که این کاملا بستگی به تحصیلات و سن دارد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تاثیر متغیرهای روان شناختی (تحصیلات و سن) بر بازنمایی واج /e/ در هجای پایانی اسامی زنانه درگونة بنابی ترکی آذربایجانی است.
روش کار: در این پژوهش روش جمع­آوری داده­ها، مصاحبه می باشد. 60 اسم زنانه از 60 سخنگوی بومی زبان گونة بنابی بعد از مصاحبه جمع­­آوری شد. به این صورت که از همة این 60 آزمودنی خواسته شد که خودشان را معرفی کنند. آزمودنی­ها براساس متغیر تحصیلات به سه گروه و براساس سن به دو گروه تقسیم شدند. به خاطر بی­سواد بودن بعضی از آزمودنی­ها، فقط سبک محاروه­ای و گفتاری بررسی شد. داده­های پژوهش با استفاده از نمودارهای ستونی تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: تحلیل داده­ها نشان می­دهند که متغیرهای روان شناختی (تحصیلات و سن) بر باز­نمایی آوایی واج /e/ در هجای پایانی اسامی زنانه درگونة بنابی ترکی آذربایجانی تاثیر گذار است.
نتیجه‌گیری: در واقع می توان گفت که بازنمایی آوایی واج /e/ در این گونه تابعی از متغیرهای روان شناختی است.

عنوان مقاله [English]

Changing phonological representations with a psycholinguistic approach: The role of education and age

نویسنده [English]

  • Yosef Hazrati
Assistant Professor, Department of Linguistics, Payam Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: A new look at science, including a psychological look at the cognitive functions of the mind, including language, is one of the favorite researches of scientists. One of the psychological functions of the brain in the Turkish constructional variety is the conversion of the phoneme /e/ in the last syllable of feminine nouns into the phoneme [æ] in speech. Although most of the female names in this type are loanwords, but all these words are subject to the Banabi type in speech and colloquial language. Of course, it is necessary to explain that this completely depends on education and age. Therefore, the aim of the current research is the effect of psycholinguistic variables (education and age) on the representation of the phoneme /e/ in the final syllable of female nouns in the Banabi variant of Azerbaijani Turkish.
Methods: In this research, the data collection method is interview. 60 female names were collected from 60 native speakers of Benabi language after interview. In this way, all these 60 subjects were asked to introduce themselves. Subjects were divided into three groups based on education variable and two groups based on age. Due to the illiteracy of some of the subjects, only verbal and spoken style was examined. The research data were analyzed using column charts.
Results: The data analysis shows that psycholinguistic variables (education and age) have an effect on the phonetic representation of the /e/ phoneme in the final syllable of female names of the Banabi variety of Azerbaijani Turkish.
Conclusion: In fact, it can be said that the phonetic representation of the phoneme /e/ in this species is a function of psycholinguistic differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benabi Type
  • Psycholinguistic Variables
  • Education And Age
  • Female Names
  • Final Syllable