اثربخشی گروه درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران هیسترکتومی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه
بروز بیماری‌های فیزیولوژیک مزمن، نظم ذهنی و روانی بیماران را به هم ریخته و آنان را با آسیب‌های روان‌شناختی مواجه می‌سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف، اثربخشی گروه درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران هیسترکتومی شده انجام گردید.
روش کار: طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران هیسترکتومی شده شهر بندرعباس در شش ماهه اول سال 1400 بود که به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش نیز شامل 30 نفر از بیماران هیسترکتومی شده بود که برای انتخاب این افراد از روش نمونه‌گیری دردسترس استفاده شد و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. بیماران حاضر در پژوهش در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون با پرسشنامه اضطراب بک، افسردگی بک و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت مورد سنجش قرار گرفتند. بیماران حاضر در گروه آزمایش، گروه درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی را را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه دریافت کردند. داده‌ها به شیوه تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد اثر گروه درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران هیسترکتومی معنادار می‌باشد (01/0P <).
نتیجه گیری: : بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر توحیدی با افزایش خودآگاهی و تقویت خودافشایی، کمک به اعضا در بیان احساسات، ارائه همدلی با یکدیگر، آموزش ابراز قاطعانه خواسته‌ها و نیازها و مدیریت خشم، آشناسازی اعضا با شیوه زندگی خود و آشنایی آنها با هدف‌های معنوی و آشنایی با نقش معنویت در سلامت روانی می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران هیسترکتومی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Monotheistic Integration Group Therapy on Anxiety, Depression and Quality of Life in Hysterectomy Patients

نویسندگان [English]

  • Azadeh Shakeri 1
  • Felora Unesi 2
1 Masters in Clinical Psychology, Firozabad Branch, Islamic Azad University, Firozabad, Iran.
2 Assistant Professor of Psychology Department, Firozabad Branch, Islamic Azad University, Firozabad, Iran. (Author)
چکیده [English]

Introduction
The occurrence of chronic physiological diseases disturbs the mental and psychological order of patients and makes them face psychological injuries. According to this the present study was conducted to investigate the effectiveness of monotheistic integration group therapy on anxiety, depression and quality of life in hysterectomy patients.
Material and Method
The research design was semi-experimental in the form of pre-test-post-test with a control group. The statistical population of this research included hysterectomy patients of Bandar Abbas city in the first six months of 2021 who had referred to medical centers. The research sample included 30 hysterectomy patients who were selected using the available sampling method, and then they were randomly divided into two experimental and control groups. The patients present in the research were measured in two stages, pre-test and post-test, with Beck's anxiety questionnaire, Beck's depression questionnaire and World Health Organization's quality of life questionnaire. Patients in the experimental group received monotheistic integrative therapy in 10 sessions over two and a half months. The data were analyzed by covariance analysis using SPSS23 statistical software.
Results
The results of covariance analysis showed the effect of monotheistic integration group therapy on anxiety, depression and quality of life is significant(P < 0.01).
Conclusion
Based on the findings of the research, it can be concluded that monotheistic integration group therapy by increasing self-awareness and strengthening self-disclosure, helping members express their feelings, offering empathy to each other, teaching assertive expression of desires and needs and anger management, familiarizing members with the method Their own life and familiarity with spiritual goals and familiarity with the role of spirituality in mental health can be used as an efficient treatment to reduce anxiety, depression and quality of life in hysterectomy patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monotheistic Integration Group Therapy
  • Anxiety
  • Depression
  • Quality of Life
  • Hysterectomy Patients