فعالیت سیستم مغزی رفتاری وشدت درد با نقش میانجی ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به درد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف اصلی این تحقیق رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و شدت درد با تاکید برنقش واسطه ای ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به درد مزمن می باشد.
روش کار: به منظور انجام این پژوهش که روش پژوهش توصیفی - همبستگی مبتنی بر تحلیل مسیر ومعادلات ساختاری بود ، تعداد200 بیمار مبتلا به انواع د دردهای مزمن ،که در فاصله زمانی زمستان سال 1399تا بهار 1400 به کلینیک های تخصصی و مطب های پزشکان متخصص مغز و اعصاب شهر زاهدان ، مراجعه کرده بودند، و با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی و دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل پرسشنامه جکسون، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20) ، پرسشنامه میزان درد ون کورف وهمکاران (1992) ارزیابی شدندیافته ها: نتایج نشان میدهد که ابعاد سیستم مغزی رفتاری با شدت درد ارتباط معنی‌داری دارند. بطوریکه باسیستم فعال ساز رفتار رابطه معکوس و معنی دار ی داشت وبا سیستم بازداری و جنگ و گریز رابطه مثبت و معنی داری داشتند. همچنین ناگویی هیجانی رابطه بین سیستم‌ جنگ-گریز-انجماد و شدت درد را میانجی می کند..
نتیجه گیری:با توجه به نتایج ویاقته های پژوهش حاضر بین سیستم بازدارنده رفتار و ناگویی هیجانی و شدت درد رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.ولی بین شدت درد و مولفه فعال سازی رفتاری رابطه معنی داری یافت نشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Behavioral brain activity and pain intensity, with mediating role of emotional malaise in patients with chronic pain

نویسندگان [English]

  • azam akbarizade 1
  • Mahmoud Shirazi 2
  • Golamreza Sanagoue Moharer 1
1 Department of Psychology, Zahedan ‌Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor, Faculty Of Educational and Psychology,Department Of Psychology,University Of Sistan and Baluchestan ( Corresponding author)
چکیده [English]

the main purpose of this study was to investigate the relationship between the activity of behavioral brain systems and pain intensity by emphasizing the mediating role of emotional distress in patients with chronic pain.
Methods: In order to conduct this research, which was a descriptive-correlational research method based on path analysis and structural equations, 200 patients with chronic pain, who in the period from winter of 1399 to spring of 1400 to specialized clinics and offices of neurologists And the nerves of Zahedan, were referred, and were selected by non-random and available sampling method. Participants were assessed using research tools including the Jackson Questionnaire, the Toronto Emotional Dysfunction Scale (TAS-20), and the Van Korf et al. (1992) Pain Scale. Then, the data were analyzed using path analysis method, based on SPSS22 AMOS-21 software.
Results: The results show that the dimensions of the behavioral brain system have a significant relationship with pain intensity. So that it had an inverse and significant relationship with the behavior activation system and had a positive and significant relationship with the deterrence and warfare system. Emotional malaise also mediates the relationship between the war-escape-freezing system and pain intensity.
Conclusion: According to the results of the present study, there is a positive and significant relationship between behavioral inhibition system and emotional malaise and pain intensity. However, no significant relationship was found between pain intensity and behavioral activation component

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Behavioral brain systems activity
  • pain intensity
  • emotional malaise
  • chronic pain‌