آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 نویسنده مسئول- دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار نوروفیزیولوژی گروه علوم پایه پزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه با دشواری در نظم‌جویی هیجانی شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بود. در این پژوهش تعداد 40 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 20 دانش‌آموز). گروه آزمایش آموزش خودتنظیمی هیجانی را طی یک ماه در 10 جلسه 75 دقیقه‌ای به صورت آنلاین دریافت نمودند. پس از شروع مداخله در گروه آزمایش 4 نفر و در گروه گواه 5 نفر ریزش داشتند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه پذیرش و عمل (بوند و همکاران، 2011)، پرسشنامه تکانشگری (بارت و همکاران، 2004) و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان (گراتز و رومر، 2004) بود. نتایج نشان داد که آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی تأثیر معنادار داشته (p<0/001) و توانسته منجر به کاهش اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری این دانش‌آموزان شود. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش خودتنظیمی هیجانی با بهره‌گیری از فنونی همانند شناسایی ارزیابی‌های غلط، کاهش هیجانات منفی، آگاهی و افزایش تجربه‌های مثبت می‌تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotional Self-Regulation Training on Experiential Avoidance and Impulsivity of Female Students with Difficulty in Emotional Regulation

نویسندگان [English]

  • Narges Javadian Ghomi 1
  • Tayebeh Sharifi 2
  • Shahram Mashhadi Zadeh 3
  • Reza Ahmadi 4
1 Ph. D in Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Corresponding Author, Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Assistant Professor of Neurophysiology, Department of Basic Medical Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effectiveness of emotional self-regulation training on experiential avoidance and impulsivity of female students with difficulty in emotional regulation. the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design and two-month follow-up stage. The statistical population of the study included female high school students with difficulty in emotional regulation in Tehran in the academic year 2020-21. 40 student were selected through purposive sampling method and were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 20 student). The experimental group received Emotional self-regulation training online in 10 sessions of 75 minutes per month. After the intervention, 4 student in the experimental group and 5 student in the control group had a fall. The applied questionnaires in this study included acceptance and action questionnaire (Bond et.al, 2011), impulsiveness questionnaire (Barratt et. Al, 2004) and difficulties in emotion regulation questionnaire (Gratz, Roemer, 2004). the results showed that the Emotional self-regulation training has significant effect on the experiential avoidance and impulsivity of female students with difficulty in emotional regulation (p<0.001) and succeeded in the increase experiential avoidance and impulsivity in these students. according to the findings of the present study it can be concluded that Emotional self-regulation training can be used as an efficient treatment to decrease experiential avoidance and impulsivity of students with difficulty in emotional regulation through employing techniques such as a Identify miscalculations, reduce negative emotions, increase awareness and positive experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental avoidance
  • emotional self-regulation
  • impulsivity
  • difficulty in emotional regulation