اثربخشی بازآموزی اسنادی بر خوشبینی تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روان شناسی تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روان شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی بازآموزی اسنادی بر خوشبینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه ششم دوره‌ی ابتدایی بود.
مواد و روش‌ها: طرح پژوهش از نوع مطالعه‌ی نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر همدان بود که در سال تحصیلی 98-99 مشغول به تحصیل بودند. از این میان برای انجام آموزش بازآموزی اسنادی، 30 دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 98-99 مشغول به تحصیل بودند به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی 15 نفر و گروه گواه 15 نفر گمارده شدند. آزمودنی‌ها به پرسشنامه جهت گیری زندگی تجدید نظر شده شییر و کارور (1994) برای اندازه گیری خوشبینی به عنوان پیش‌آزمون و سپس پس‌آزمون پاسخ دادند. سپس، گروه آزمایش 11 جلسه‌ی 50 دقیقه‌ای آموزش باز آموزی اسنادی که توسط سلیگمن و همکاران (1996) طراحی شده را دریافت کردند؛ در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج بیانگر این بود که بازآموزی اسنادی بر افزایش خوشبینی تحصیلی به طور معناداری موثر بوده است (01/0>p).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می‌توان گفت که، بازآموزی اسنادی می‌تواند به‌عنوان یک گزینه آموزشی موثر برای کمک به دانش‌آموزان جهت افزایش خوشبینی آنان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of effectiveness of attributional retraining on academic optimism of the sixth elementary students.

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Akbari 1
  • Zabih Pirani 2
  • Davood Taghvaei 3
1 Phd student of educational pschologgy, Department of Educational Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Associate professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Aim and Background: the main purpose of this study was examining the effectiveness of attributional retraining on academic optimism of the sixth elementary students.
Methods and Materials: The research design was semi experimental with pre- and post-test and control group and Follow - up stage. The statistical population consisted of all female sixth grade elementary - school students of hamedan city who were enrolled in academic year of 98-99. Among them, 30 sixth grade elementary students were selected using sampling available method to train attributional retraining. They emplaced in two 15 students experimental and witness groups. In order to measure the academic optimism students answered to Scheier & Carver’s Life Orientation Test Revised (LOT-R) (1994) as pre - test and Test for pre-test, post-test and follow up stage. Then, the experimental group received 11, 90-min sessions of attributional retraining while the control group received no treatment. The data were analyzed using analysis of covariance.
Findings: The results of the analysis showed that the attributional retraining statistically, significantly improved the academic optimism of the sixth elementary students. (p < .01).
Conclusions: According to the results, the attributional retraining could be as an efficient method in increasing academic optimism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentary retraining
  • academic
  • optimism