الگوی ساختاری پیش بینی توسعه حرفه ای مشاوران براساس شرایط علی با میانجیگری راهبردهای فردی و مشارکتی با روش نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

2 استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22038/mjms.2024.24142

چکیده

مقدمه
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی توسعه حرفه­ای مشاوران براساس شرایط علی با میانجیگری راهبردهای فردی و مشارکتی انجام شد.
روش کار
مطالعه حاضر از نوع کیفی و کمی است که با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی‌مشاورانی بود که در مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1401 مشغول به فعالیت بودند. تعداد نمونه با استفاده از اصل اشباع نظری به 21 مصاحبه نیمه‌ساختار یافته رسید که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها، با روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. در بخش کمی حجم نمونه پژوهش، با استفاده از جدول کرسجی و مورگان، تعداد 201 نفر، برآورد شد که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ها از تحلیل مسیر و نرم­افزار LISREL استفاده شد.
نتایج
مطابق با تحلیل داده‌های پژوهش کیفی، برای «شرایط علّی توسعه حرفه‌ای مشاوران»، 5 مؤلفه وجدان کاری، هدفمندی، علاقه‌‌مندی، انگیزه رشد و توسعه و سیاست‌گذاری صحیح، برای «راهبردهای توسعه حرفه‌‌ای مشاوران»، 2 مؤلفه فردی و مشارکتی، و برای «پیامدهای توسعه حرفه‌ای مشاوران»، 4 مؤلفه اعتمادسازی در مراجع، افزایش کیفیت مشاوره، افزایش اعتمادبه‌‌نفس و انگیزه مشاوران و شکل‌‌گیری اتحاد درمانی، شناسایی شد. نتایج نشان داد شرایط علّی به‌‌صورت غیرمستقیم بر پیامدها (96/1t>) و راهبردها تنها بر پیامدها اثر مستقیم داشتند (96/1 t>).
نتیجه ­گیری
توجه به شرایط علی مانند وجدان کاری، هدفمندی، علاقه‌‌مندی، انگیزه رشد و توسعه و سیاست‌گذاری صحیح و همچنین راهبردهای فردی  مشارکتی مشاوران می تواند کیفیت کاری مشاوران را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structural model of predicting the professional development of consultants based on causal conditions with the mediation of individual and collaborative strategies with the Grounded theory method

نویسندگان [English]

  • Neda Babak 1
  • Simin Hosseinian 2
  • Jalil Younesi 3
  • Mozhgan MardaniRad 4
1 PhD student of counseling, department of counseling, central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran.
2 Professor, department of counseling, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Measurement and Measurement, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The current research was conducted with the aim of predicting the professional development counselors based on causal conditions with the mediation of individual and collaborative strategies.
Method: The present study is of qualitative and quantitative type, which was conducted with the Grounded theory method. The statistical population of this research included all the counselors who were working in counseling centers in Tehran in 2023. Using the principle of theoretical saturation, the number of samples reached 21 semi-structured interviews, which were selected by purposive sampling. Data analysis was done with open coding, axial coding and selective coding. In the quantitative part of the sample size of the research, using the table of Koresji and Morgan, the number of 201 people was estimated, and they were selected by purposive sampling. Path analysis and LISREL software were used for data analysis.
Results: According to qualitative research data analysis, for "causal conditions of professional development of consultants", 5 components of work conscience, purposefulness, interest, growth and development motivation and correct policy, for "strategies of professional development of consultants", 2 individual and collaborative components, and for " Consequences of the professional development of counselors", 4 components of building trust in clients, increasing the quality of counseling, increasing the self-confidence and motivation of counselors and forming a therapeutic alliance were identified. The results showed that the causal conditions had an indirect effect on the results (t>1.96) and the strategies only had a direct effect on the results (t>1.96).
Conclusion: Paying attention to causal conditions such as work conscience, purposefulness, interest, motivation for growth and development, and correct policies as well as individual cooperative strategies of consultants can improve the quality of consultants' work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional development
  • individual and collaborative strategies
  • causal conditions
  • consultants