اثربخشی افزودن اسیدفولیک به والپروات سدیم در درمان مانیای حاد، کارآزمایی بالینی دوسویه¬کور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات روان¬پزشکی و علوم رفتاری / دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 دانشیار روان¬پزشکی / مرکز تحقیقات روان¬پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 استاد روان¬پزشکی / مرکز تحقیقات روان¬پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 استادیار روان¬پزشکی / مرکز تحقیقات روان¬پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

5 کارشناس ارشد آمار / دانشکده¬ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

6 کارشناس مشاوره / مرکز تحقیقات روان¬پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

7 دانشجوی بیوتکنولوژی / دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

   مقدمه: مقاومت درمانی در مانیای حاد شایع است و نقش درمان های تقویتی  شامل فاکتورهای تغذیه‌ای و ویتامین ها همیشه مورد توجه بوده است. هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر افزودن فولیک اسید به سدیم والپروات در درمان مانیای حاد بود.
     روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسویه‌کور در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد و در سال 1390 انجام گرفته  و در سایت کارآزمایی‌های بالینی ایران به شماره IRCT201112188106N1  ثبت شده است. به 29 بیمار مانیک، علاوه بر سدیم والپروات، به صورت تصادفی در دو گروه فولیک اسید و دارونما داده شد. در خط پایه و پایان هفته‌های سوم و ششم، شدت مانیا با آزمون مانیای یونگ (YMRS) و بهبود شناختی با آزمون کوتاه وضعیت روانی (MMSE) ارزیابی شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS و آزمون‌های کای‌دو و تی دانشجویی تحلیل گردیدند.
  نتایج: میانگین  نمرات  YMRS در خط پایه در گروه فولیک اسید44/2± 22 و در گروه پلاسبو95/1± 14/21 محاسبه گردیدکه این میانگین در پایان هفته‌های سوم و ششم در گروه فولیک اسید86/4± 26/8 و64/1± 13/3 و در گروه پلاسبو31/4± 14/14 و 21/5±13 بود. کاهش میانگین نمرات YMRS در گروه فولیک اسید نسبت به دارونما پس از پایان هفته‌ی سوم (005/0=p ) و ششم(001/0>p )، معنی‌دار اما تغییرات میانگین نمرات MMSE پس از پایان هفته‌ سوم 068/0=p و ششم 068/0=p  معنی‌دار نبود.
  نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های مطالعه، درمان کمکی با اسید فولیک در کنار درمان اصلی با سدیم‌والپروات، در بهبود علایم دورۀ مانیای حاد اختلال دوقطبی  حداقل تا پایان هفتۀ ششم درمان موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of addition of folic acid to sodium valproate in treatment of acute mania, a double blind clinical trial study

نویسندگان [English]

 • Alireza Ebrahimi 1
 • Ali Talaei 2
 • Naghmeh Mokhber 3
 • Farzad Akbarzadeh 4
 • Saeed Akhlaghi 5
 • Raheleh Nejati 6
 • Andisheh Talaei 7
1 Psychiatrist / Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate professor of psychiatry / Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Professor of psychiatry / Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant professor of psychiatry / Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 MSc. in mathematical statistics / Deputy of Research, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 MA. in consultant / Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
7 Student in biotechnology / Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives:  Treatment resistance is common in acute mania, so the role of augmented therapies, including nutritional factors and vitamins have always been considered. This study aimed to assess the effect of addition of folic acid to sodium valproate in treatment of acute mania.
Subjects & Methods: This double blind randomized clinical trial study was done in Mashhad Avicenna psychiatric hospital, in 2011 and was registered with IRCT201112188106N1 code in Iranian registry clinical trials site. Twenty nine manic patients, divided into two groups randomly. They received sodium-valproate+folic acid or sodium-valproate+placebo. The severity of mania, by Jung Mania Rating Scale (YMRS), and cognitional improvement, by Mini-Mental State Examination (MMSE), were determined at baseline, after 3 and 6 weeks. Data analyzed by SPSS-16, к2 and t-student tests.
Results: The mean scores of YMRS at baseline, after 3 and 6 weeks, in the folice acid group were 22±2.44, 8.26±4.86 and 3.13±1.64 respectively, and in placebo group were 21.14±1.95, 14.14±4.31 and 13±5.21 respectively. The mean scores of YMRS significantly decreased in the folic acid group compared to the placebo group after 3,6 weeks (P=0.005, PP=0.068, P=0.068).
Conclusion: Our study showed that adjuvant treatment by folic acid in addition to standard treatment with sodium-valproate during manic phase in patients with BMD-I after 6 weeks of treatment was effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bipolar mood disorder
 • folic acid
 • Mania
 • Sodium valproate