بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ به درمان آنها به درمان مهار کننده عملکرد ماست سلها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق تخصص گوارش و کبد / بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 فوق تخصص گوارش و کبد / بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پاتولوژیست / بیمارستان رضوی، مشهد، ایران

4 متخصص داخلی گوارش و کبد / بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 کارشناس ارشد بیوشیمی / آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد، مشهد، ایران

7 دانشجوی پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران

8 فوق تخصص گوارش و کبد / دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

مقدمه:  با توجه به اینکه اغلب  بیماران سندرم روده تحریک پذیر (IBS) به درمانهای موجود پاسخ مناسبی نمی دهند به نظر می رسد که پاتوژنز بیماری به طور کامل شناخته نیست. اخیرا دانشمندان به  نقش ماستوسیتها در بیماری زایی بسیاری از اختلالات گوارشی نظیر سندرم روده تحریک پذیر توجه کرده اند. این مطالعه برای بررسی وضعیت ارتشاح ماستوسیتها در مخاط کولون بیماران IBS با غلبه اسهال و اثربخشی درمان ضدماستوسیت بربهبود علائم، طراحی شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی  در سال 1390-1391 در بیمارستان امام رضا و قائم مشهد انجام شده است. پس از اخذ شرح حال شامل مشخصات دموگرافیک، علائم بالینی، سوابق فردی و خانوادگی از 57  بیمار IBS با غلبه اسهال ( بر اساس مولفه های ROME III)، برای این بیماران کولونوسکوپی انجام و در صورت طبیعی بودن، نمونه هایی  از کولون چپ و راست گرفته شد. تعداد 48 نمونه بیوپسی بازیابی گردید. رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی برای تریپتاز ماستوسیتها بر آنها انجام شده و تعداد ماستوسیتها شمرده شد. شیوع بیماران با ماستوسیت 20< در هر hpf تعیین شد. علائم بالینی بیماران با ماستوسیت بیشتر و کمتر از 20 با هم مقایسه شد.کلیه اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: از 48 بیمار، 3 نفر(8/5%) 20 < ماستوسیت در هر hpf (انتروکولیت ماستوسیتیک) داشتند. شدت علائم بالینی بیماران براساس تعداد ماستوسیتها تفاوت معنی داری با هم نداشت (05/0 p> ).
نتیجه‌گیری: شیوع انتروکولیت ماستوسیتیک  نسبت به مطالعات دیگر بیشتر نبود. شدت علائم بالینی با شمارش ماست سلها ارتباطی نداشت.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Frequency of mastocytic enterocolitis in patients with diarrhea predominant irritable bowel syndrome and assessment of their response to mast cell inhibitor therapy

نویسندگان [English]

 • H Vossoughinia 1
 • A Bahari 2
 • K Ghafarzadehgan 3
 • H Saadatnia 1
 • A Khosravi 1
 • A Mokhtarifar 4
 • A Esmailzadeh 2
 • M Ahadi 1
 • M Khajehdaluei 5
 • S Lari 6
 • F Saadatnia 7
 • E Mokhtari Amirmajdi 8
1 Associated professor, Gastroenterology and hepatology / Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associated professor, Gastroenterology and hepatology / Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Pathologist / Razavi hospital, Mashhad, Iran
4 Assistant professor, Gastroenterology and hepatology / Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Associated professor, Social medicine / Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Master in Biochemistry / Mashhad pathobiology Laboratory, Mashhad, Iran
7 Medical student / Tehran University of Medical Sciences
8 Assistant professor, Gastroenterology and hepatology / Nayshabour Faculty of Medical sciences, Nayshabour, Iran
چکیده [English]

Background: Most patients with irritable bowel syndrome (IBS) do not respond to existing treatments. It seems that the pathogenesis is not fully understood. Trying to clear this condition, scientists have focused on the role of mast cells in the pathogenesis of IBS and many gastrointestinal disorders.
Materials and Methods: After taking history including demographic, clinical, familial and personal history of 57 patients with diarrhea-predominant IBS (criteria ROME III) colonoscopy done and in case of normal colonoscopy, samples of left and right colon were taken. Overall 48 samples could be retrieved. Immunohistochemical staining for mast cell tryptase was done and mast cells were counted. The prevalence of patients with mast cells > 20 / HPF was determined. The patients were divided into three categories:  < 10/HPF, 10- 20 and > 20 / HPF and symptoms of three groups were compared. In addition to their traditional treatment regimen, all patients received Ranitidine and Cetrizine.  Clinical responses were also compared in the three groups.
Results: A total of 3 out of 48 patients (5.8%) had >20 mast cells in each HPF (mastocytic enterocolitis). Distribution and severity of clinical symptoms of the patients in three groups were not significantly different. Respond to treatment with antihistamines was not significantly different in each of these groups of patients.
Conclusions: Mastocytic enterocolitis in our patients was not as frequent as other studies. Mast cells count was not associated with clinical symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iritable bowel syndrome
 • IBS
 • Diarrhea
 • Mastocytic enterocolitis
 • Mast cell