بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیماریهای عفونی / دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی پزشکی / کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی / مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سل شایعترین علت مرگ ناشی از بیماری های میکروبی در جهان است.دیابت کنترل نشده با تضعیف سیستم ایمنی موجب​ تکثیر باسیل سل و ایجاد بیماری​می شود.با توجه به شیوع بالای سل در منطقه،​این مطالعه جهت بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت ​صورت گرفت.
روش کار: دراین مطالعه گذشته نگر توصیفی،پرونده150بیمار مبتلا به بیماری سل که طی سال های1385تا1390به مراکز بهداشتی مشهد مراجعه کرده و به صورت هم زمان به دیابت قندی نیز مبتلا بودند،بررسی شد. چک لیستی شامل اطلاعات دموگرافیک، نوع بیماری سل وعلائم بالینی و آزمایشگاهی تکمیل شد.سپس داده ها با استفاده از آمار نوصیفی توزیع فراوانی مورد ارزیابی قرار گرفت​.
​نتایج: همه بیماران ایرانی،با میانگین سن64/65سال بودند.میانگین قند خون ناشتای بیمارانmg/dL93/181 بود.​بیشترین فراوانی همراهی بیماری سل ودیابت مربوط به زنان(3/61%) وافراد شهرنشین(7/98%) بود​.76٪ از افراد، مبتلا به سل ریوی بودند(​​7/58٪اسمیر مثبت و3/17٪اسمیر منفی). شایع ترین علامت بالینی سرفه مداوم بیش از دو هفته،در بررسی رادیوگرافیک ، شایع ترین تصویر، اپاسیتی ریوی (6/66%)و بیشترین زون درگیر،زون فوقانی ریه گزارش شد(52%).
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از آن است که علائم بالینی، نتایج آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران مسلول مورد مطالعه مشابه بیماران مسلول غیر دیابتی سایر مطالعات می باشد؛ که البته می تواند حاکی از کنترل خوب دیابت در این بیماران و عدم تاثیر چندان آن بر روند درمان سل باشد، با این وجود پیشنهاد می شود در بیماران دیابتی احتمال وجود عفونت در نظر گرفته شود و بررسی سالانه افراد از نظر ابتلا به بیماری سل مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the tuberculosis epidemiology in diabetic patients at clinical and health centers in mashhad

نویسندگان [English]

  • Sara Rastegari 1
  • Fatemeh Hosseinnezhad 2
  • Azam Faramarzi 3
  • Behnaz Baradaran 2
1 Assistant Professor of Infectious Diseases / Department of Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Medical Student / Student Research Committee, Faculty of Medicine, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 General Practitioner / Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Tuberculosis is the most common cause of death due to bacterial diseases in the world. Uncontrolled diabetes, via weakening the immune system cause TB bacilli proliferation. Due to high prevalence of tuberculosis in our Region, this epidemiological study Was performed  to Evaluate Epidemiology of tuberculosis in patients with diabetes mellitus.


Materials and Methods: In this retrospective study by convenience sampling, medical records of 150 patients with tuberculosis, referred  to Mashhad  health centers,Within 2007 to 2012, whom simultaneously had diabetes,were assessed. The demographic data, type of TB, clinical symptoms, laboratory and radiographic findings were Collected by data  review check lists. Data were analyzed finally by descriptive statistics of frequency distribution.
Result: All patients were Iranian, with 64/65 years as  the mean age. The mean fasting blood sugarwas 93/181mg per dL. The incidence of both diseases, in women and Urban patients was higher. Overall 76% of patients had pulmonary tuberculosis (58.7% smear-positive and 17.3% smear-negative). The most common clinical symptom was persistent cough for more than two weeks. In radiographic examination,the most common image was the pulmonary  opacity (66.6%) and the upper zone was the most conflicted Region (52%).
 Conclusion: The findings implies that the Clinical, laboratory and radiological results of TB patients in our study were similar to other studies of non-diabetic TB patients. which can demonstrate the appropriate control of diabetes in these patients and no significant effects on their  tuberculosis  treatment. Nevertheless It is recommended that, the possibility of infection should be considered in patients with diabetes, and an annual review of the risk of tuberculosis should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • Diabetes Mellitus
  • Tuberculosis