بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان / مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه غدد / مرکز تحقیقات غدد درون ریز ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیار گروه زنان / دانشکده پزشکی، ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کمبود سطح سرمی ویتامین D با توجه به نقش آن در تنظیم ترشح انسولین به عنوان یک عامل خطرساز برای دیابت بارداری مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سطح سرمی  ویتامین D با بروز  دیابت حاملگی  و مقایسه آن با زنان باردار سالم می باشد.
 روش کار: این مطالعه مورد شاهدی بر 130 خانم حامله 24 - 28 هفته مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهید قدسی مشهد در سال 1390انجام شد. ابتداشرکت کنندگان پرسشنامه ای شامل خصوصیات دموگرافیک وسابقه مامایی را تکمیل سپس تست غربالگری دیابت (GCT) را انجام دادند. در افراد با تست GCT مختل، تست تحمل قند (GTT ) انجام شد. افراد با  تست GTT غیر طبیعی ، به عنوان گروه مورد وزنان باردار با تست  GCTطبیعی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. غلظت25 هیدروکسی ویتامین D نیزدردوگروه اندازه گیری واطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS  و آزمونهای آماری کای دو و تی دانشجویی تجزیه و تحلیل و میزان P کمتر از 05/0 معنی داردر نظر گرفته شد.
نتایج: میانگین میزان گلوکز خون وریدی در تست GCT درگروه مورد  mg/dl70 /22±68/158 و درگروه  شاهد mg/dl 48/22±13/106 و تفاوت بین دو گروه معنی دار بود.( 001/0 p<) سطح سرمی ویتامین D درگروه مورد ng/dl85/3±06/8 ودرگروه شاهد ng/dl38/5±75/17و اختلاف بین دو گروه معنی دار بود (001/0  p<).
نتیجه گیری: کمبود ویتامینD درزنان مبتلا به دیابت بارداری بیشتر از زنان باردار سالم است و با بروز دیابت بارداری ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study on serum level of vitamin D in women with gestational diabetes and normal pregnant women

نویسندگان [English]

  • F Akhlaghi 1
  • Sh Bonakdaran 2
  • A Fijan 3
1 Professor of obstetrics&Gynecology / Women health research center, Faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate professor of Endocrinology / Faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident of obstetrics&Gynecology / Faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The serum level of 25-hydroxyvitamin D deficiency has a role in the regulation of insulin secretion and suspected as a risk factor for gestational diabetes. The aim of this study was  to investigate the relation between 25-hydroxyvitamin D concentrations and gestational diabetes and to compare it with healthy pregnant women.
Subjects & Methods: A Case control study was conducted on 130 pregnant women (24-28 weeks) referred to Shahid Ghodsi health center in Mashhad (2011). First participants filled questionnaire forms including demographic data and obstetrics history, then Glucose challenge test was performed for them (GCT). In those with abnormal GCT, Glucose tolerance test (GTT) was performed. The subjects with abnormal GTT selected as case group and pregnant women who had normal GCT selected as control group. The concentrations of 25-hydroxyvitamin D, was measured in two groups. Data were analyzed by using SPSS software version 11.5, chi square test and T student test. P value less than 0.05% was considered as significant.
Results: Mean value of glucose of GCT was 158.68±22.70 mg/dl in case group and 106.13±22.48 mg/dl in control group and the difference between the two groups was significant (P<0.001). Vit D concentration in case group was 8.06±3.85 ng/dl and in control group was 17.75±5.38 ng/dl and the difference between the two groups was significant (P<0.001).  
Conclusion: Vitamin D deficiency is more prevalent in women with GDM than normal pregnant women and this is related to gestational diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 25-hydroxyvitamin D
  • Gestational diabetes
  • Glucose challenge test
  • Glucose tolerance Test