بررسی مقایسه ای نتایج جراحی دکمپرسیون زودرس و دیررس در بیماران دچار صدمات نخاعی تروماتیک ناحیه توراسیک و توراکو لمبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی مغز و اعصاب/ دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 رزیدنت جراحی مغز و اعصاب / دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: صدمات تروماتیک طناب نخاعی امروزه جوانان را بکرات گرفتار و هزینه های زیادی را بر بیمار و جامعه تحمیل می کند. بنابراین یافتن بهترین روش درمانی اهمیت عمده ای دارد و جراحی کاهنده فشار بر نخاع نقش عمده ای در درمان آن دارد. از آنجا که در مورد زمان انجام جراحی توافقی وجود ندارد، این مطالعه جهت مقایسه نتایج نورولوژیک، میزان عوارض و مدت بستری در جراحی زودرس و دیررس در مبتلایان آسیب حاد نخاعی ناحیه توراسیک و توراکو لمبار  طراحی شد.
روش کار: در این کارآزمایی بالینی غیرتصادفی، 30 بیمار مبتلا به آسیب ستون فقرات مراجعه کننده به بیمارستان امدادی مشهد در سال 1390، که نیمی از آنها قبل از 24 ساعت و نیمی دیگر بعد از 24 ساعت عمل جراحی شده بودند، توسط چک لیست از نظر مدت بستری، میزان عوارض و بهبود علائم نورولوژیک در 3 و 6 ماه بعد از عمل بررسی شدند و نتایج توسط آزمونهای تی مستقل، من-ویتنی و مجذور کای بین 2 گروه مقایسه شد.
نتایج: در جراحی زودرس، مدت بستری (031/0=p) کمتر و بهبود نورولوژیک و عوارض مختلف، مشابه با جراحی دیررس بود. سن، جنسیت، محل تروما در ستون فقرات و ترومای همراه در 2 گروه مشابه بوده و تاثیری در مطالعه نداشت.
نتیجه‌گیری: جراحی زودرس موجب کاهش مدت بستری در بیماران مبتلا به ترومای نخاع می شود، لیکن اثری بر میزان بهبود نورولوژیک و عوارض ندارد. با این حال بهتر است این روش درمان در تمامی بیماران مد نظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprative evaluation of outcomes for early and late decompressive surgery in patients with traumatic injuries of the spinal cord, in thoracic and throvacolumbar regions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ehsaei 1
  • Fariborz Samini 1
  • Mohsen Taghavi 2
1 Associate Professor of Neurosurgery / Department of Neurosurgery , Faculty of medicine ,Mashhad university of medical sciences
2 Resident of Neurosurgery / Department of Neurosurgery, Faculty of medicine, Mashhad University of medical sciences.
چکیده [English]

Background: Nowadays, traumatic injuries of the spinal cord affect young population and impose an enormous burden on both the patient and society. Therefore, detecting the best treatment is of major importance and spine decompressive plays a critical role in its treatment. As the time of performing the surgery is a great discrepancy, this study was designed to compare the neurological outcomes, rate of complications and duration of hospitalization in early and late surgeries in acute spinal injury.
 Subjects & Methods: In this non-randomized clinical trial, 30 patients with spinal injury referred to Emdadi center in Mashhad in 2011 were included. Fifteen patients were operated within 24 hours of the trauma and the rest of the patients were operated after 24 hours. Patients were also assessed using a checklist regarding the duration of hospitalization, rate of complications and neurological improvement, 3 and 6 months after the operation. The results were compared between 2 groups using independent t, Mann-Whitney and Chi-square tests.
Results: In early surgery, duration of hospitalization (P=0.031) was significantly less and neurological improvement and rate of various complications were similar to the late surgery. Age, gender, location of an injury in spine and existence of additional trauma were similar between 2 groups and did not affect the study outcomes.
Conclusion: Early decompressive surgery reduces the duration of hospitalization in patients with spinal injury, however, does not affect the neurological improvement and rate of complications. Nevertheless, it should be considered in all patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal trauma
  • Spinal cord injury
  • Decompressive surgery
  • Early
  • Late