استانداردسازی فرمولای بیمارستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تغذیه / دانشگاه علوم پزشکی مشهد / مشهد / ایران

2 کارشناس ارشد علوم تغذیه / دانشگاه علوم پزشکی مشهد / مشهد / ایران

3 استاد گروه علوم و صنایع غذایی / دانشگاه فردوسی مشهد / مشهد / ایران

4 کارشناس تغذیه / مشهد / ایران

5 کارشناس ارشد علوم تغذیه / مشهد / ایران

چکیده

مقدمه: تغذیه روده ای برای بیمارانی که دریافت دهانی ندارند حائز اهمیت است. مشکل تغذیه روده ای وجود محلول های مختلف و تعیین خط مشی مدیریت تغذیه ای بیماران در بخش مراقبت های ویژه است. در حال حاضر قسمت عمده تغذیه کل بیماران در ایران از محلول های آماده شده در بیمارستان تامین می شود. این محلول ها استاندارد مشخصی نداشته و به شیوه های گوناگون تهیه می شوند. هدف استاندارد کردن شیوه تهیه محلول گاواژ است.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در سال 1392 در بیمارستان امدادی مشهد انجام شده است.بررسی پایایی فرمولای تهیه شده در بیمارستان نمونه استاندارد شده بر اساس لیست های جایگزین،  با در نظر گرفتن درشت مغذی ها(کربوهیدرات، پروتئین و چربی)، اسمولالیته و ویسکوزیته مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه میانگین و انحراف معیار نمونه ها از آزمون آماری تی استفاده شد.
نتایج: کالری نمونه ها بینkcal/100ml  96-77 بود. درصد وزنی کربوهیدرات در نمونه اول، دوم و سوم به ترتیب g/100 ml 7/10،3/11،5/6 ؛ پروتئینg/100ml 1/4  و چربیg/100ml  8/3 محاسبه شد. ویسکوزیته نمونه ها در محدودهcps  110-35 و اسمولالیته بین mosm/kg 345-145 اندازه گیری شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که با استفاده از این شیوه نتایج قابل تکرار است و در صورتی که محلول های بیمارستانی طبق دستورالعمل تهیه شوند می توانند مقدار قابل قبولی از انرژی مورد نیاز بیماران را تامین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of hospital formula

نویسندگان [English]

  • Mohammad Safarian 1
  • Bahareh barkhidarian 2
  • Seyyed Mohammad ali Razavi 3
  • Ashraf Rahbari 4
  • Roya Ranjbar 4
  • Shirin Seyedhamzeh 5
1 Department of nutrition / Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
2 Department of nutrition / Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Department of Food Science and Technology / Ferdowsi university of medical sciences, Mashhad, Iran
4 Department of Nutrition of Shahid Kamyab Hospital / Mashhad, Iran
5 Department of nutrition / Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Backgrounds & Purposes: Enteral nutrition (EN) is crucial for patients that cannot feed orally. Different mixtures have been used for EN and several advantages and limitations have been mentioned for each. Home-made, hospital blenderized liquids have long been used in clinical setting. Hospital prepared formulas (HPF) are still preferred in Iran. There is no standard method for preparing these feedings. The purpose of this study was to analyze the nutritional quality and viscosity of standard hospital prepared formula in Kamyab hospital.
 Materials & Methods: This was a descriptive study which analyzed macronutrients, osmolality and viscosity of standard hospital prepared formula samples based on exchange list. To compare mean values and standard deviation one sample t test was used.
Results: Caloric density of samples ranged from 77-96 kcal/100 g and the percentages of total weight for carbohydrate were 10.7, 11.3, and 6.5; for Protein and fat were 4.1 and 3.8 g/100 ml. The average variability of the viscosity was 35-110 centipoise, and osmolality  ranged from 145-345 mosm/kg.
Conclusion: The results showed that exchange list was reliable. This standard formula had an acceptable level of macronutrient and if it prepared like the recipe, it would supply energy requirement of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutritional analysis
  • Standard formula
  • Prepared in hospital