آیا اپروچ «اسمیت پترسون» برای شکستگی غیر قابل جا اندازی سر فمور (بروم بک-نوع 4) مناسبترین است؟ گزارش دومورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتوپدی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد-مشهد-ایران

2 استادیارگروه ارتوپدی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد-مشهد-ایران

3 دانشیار گروه ارتوپدی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد-ایران

4 استادیار گروه ارتوپدی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد-مشهد-ایران

5 دستیار تخصصی پزشکی اجتماعی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد-ایران

چکیده

مقدمه:شکستگی – دررفتگیهای سر فمور از جمله موارد نادر است. ومواردی که غیر قابل جا اندازی است، خیلی نادر ترند. البته موارد غیر قابل جا اندازی واقعی باید از موارد ریداکشن نا کامل ثانوی به گیر افتادن نسج یا استخوان تفکیک شوند.روشهای جراحی مختلفی برای جا اندازی این دررفتگی ها و ثابت نمودن شکستگی ها به کار می رود .اپروچ اسمیت- پترسن در حالیکه بیمار در وضعیت خوابیده به پشت است دید خیلی خوبی به قطعات شکسته می دهد.
معرفی بیماران:دو بیمار با شکستگی در رفتگی تیپ 4 بروم بک گزارش شده اند. پس از عمل بیماران تا سه ماه اجازه وزن گذاری نداشتند. پس از 14 و 10 ماه از آسیب، نتایج خوب است.
نتیجه گیری: به نظر می رسد  اپروچ اسمیت – پترسن  برای چنین آسیبهایی مناسب است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Irreducible Brumback IV femoral head fractures: Is Smith-Petherson approach the best choice?report of two cases

نویسندگان [English]

  • Hassan Rahimi 1
  • Mohammad Hosein Taraz Jamshidi 2
  • MH Ebrahimzadeh 3
  • Ali Parsa 4
  • Maryam Mirzaie 5
1 Associate professor of orthopaedic surgery / Mashhad University of medical sciences, Mashhad,Iran.
2 Assistant professor of orthopaedic surgery / Mashhad University of medical sciences, Mashhad,Iran.
4 Assistant professor of orthopaedic surgery / Mashhad University of medical sciences, Mashhad,Iran
5 Resident of comminuty medicine / Mashhad University of medical sciences, Mashhad,Iran
چکیده [English]

Introduction:Femoral head fracture-dislocations are rare, while irreducible cases are even less frequent. Truly irreducible fractures such as the two cases in this report must be differentiated from incomplete reduction due to incarcerated bone or soft tissue interposition. Opinions vary on the surgical approach to be used once the hip is reduced and the fragment of the femoral head yet remains to be stabilized. The smith-peterson approach with the patient in the supine position provides a direct anterior view of the fracture site.
Case Presentation:We reported two cases of Brumback-type 4, who were treated with this approach. Postoperatively we allowed weight-bearing after 3 months. After 14 and 10 months they had good results.
Conclusion:It seemed that Smith-Petherson  approach was a good choice for this type of injuries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irreducible-Hip-Dislocation-Femoral head