بررسی علل عفونی منجر به بستری افراد سالمند (بالاتر از65 سال ) در بخش عفونی و پیامد بیماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 - استادیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

5 - دانشجوی دکترای تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه
بیماریهای عفونی به عنوان یکی از مشکلات اصلی جوامع ، بخصوص درسالمندان مورد توجه است. در این مطالعه هدف بررسی علل عفونی منجر به بستری در افراد سالمند بستری و پیامد بیماری آنان بوده است.
روش کار
در این مطالعه توصیفی– تحلیلی که در سال های 1388-1389 در بیمارستان آموزشی پنجم آذر گرگان انجام شده، با مراجعه به پرونده بیماران، سالمندان که با سن 65 سال و بالاتر و درجه حرارت دهانی 8/37 و بیشتر و با تشخیص یک بیماری عفونی در بخش عفونی بیمارستان بستری شده بودند، انتخاب شدند. همچنین علت مراجعه، وجود بیماری زمینه ای، سابفه مصرف دارو ثبت گردید. اطلاعات جمع آوری  شده با استفاده از نرم افزار SPSS وارد رایانه شده و از آزمون آماری کای اسکوئر برای بررسی ارتباط بین متغیر های کیفی و آزمون آماری آنوا  یک طرفه برای مقایسه پارامترهای کمی استفاده شد.
نتایج
در این مطالعه 128 بیمار بستری در بیمارستان پنجم آذر گرگان در محدوده سنی 98-65 بامیانگین سنی 16/75 سال بررسی شدند. پیامد در اکثریت افراد (7/84%) به صورت بهبودی و 8 مورد مرگ بود. علت بیماری در این 8 نفر، (5/62%) بدون علت مشخص وسپسیس دومین علت شایع مرگ بود. اما در کسانی که بهبودی داشتند پس از علل نامشخص پنومونی شایعترین علت بود. ارتباط پیامد بیماری با علت عفونی تشخیص داده شده از نظر آماری معنادار گزارش شد (01/0p=).
نتیجه گیری                                                               
احتمال بهبودی بیماریهای عفونی با افزایش سن در بیماران سالمند کمتر شده و این مسئله می تواند بر پیش آگهی پس از بستری در بیمارستان تاثیر منفی بگذارد. بنابراین در سالمندان مسن تر مبتلا به سپسیس باید توجه بیشتری درتشخیص  زودرس و درمان به موقع بیماری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Final Diagnosis and Outcomes in Old Patients Admitted to the Infectious Diseases Ward

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Golsha 1
  • Elham Golshah 2
  • Zeinab Jalali 3
  • Niloofar Rajabli 4
  • Gholamreza Roshandel 5
1 Assistant Professor of Infectious diseases, Golestan University of Medical Sciences,Gorgan,
2 Assistant Professor of Community medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan,
3 MD, Golestan University of Medical Sciences,Gorgan,
4 Pharm.D, Golestan University of Medical Sciences,Gorgan,
5 PhD Student, Golestan University of Medical Sciences,Gorgan,
چکیده [English]

Introduction
Infectious diseases have always been considered as a serious public health concern. In particular,the elderly are more vulnerable to infection due to physiological changes of aging and alteration of host defense mechanisms.  The aim of this study was to assess the final diagnosis and outcomes in old patients referred to the infectious diseases ward of 5th of Azar hospital of Gorgan
Materials and Methods
In this cross-sectional study, patients aged 65 and above admitted to 5 Azar hospital between March 2009 and June 2010 with the impression of an infectious disease were selected by looking at the medical records. Moreover, information on chief complaints, underlying diseases and past drug history were collected. Data were entered to computer using SPSS (v.13) and Chi-square and One-Way ANOVA tests were used for analysis.
Results
A total of 128 patients were recruited with the mean age of 75 years. Final diagnosis in most of participants was pneumonia. About 85% of patients were recovered and eight deaths were reported. The cause of death in most of cases (62.5%) was unknown and sepsis was the second frequent cause (25%). Final diagnosis in most of recovered patients (33.3%) showed that, after the unknown causes, pneumonia was the most common cause (24.8%). The proportion of recovered cases was reduced with increasing age. There was a significant relationship between final diagnosis and outcome (P-value= 0.01).
Conclusion
We found a lower proportion of recovery in older patients. This may negatively affect the disease outcome. Therefore, more attention should be paid to appropriate diagnosis, treatments and follow-up in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnosis
  • Elderly
  • Infectious diseases
  • Outcome
1. Rafati N, Yavari P, Montazaeri A. Quality of life among Kahrizak charity instutionalized elderly people. J of pub
health and Inst pub health research. 2004; 3(2): 59-66. [Article in Persian]
2. Nejati V, Shirinbayan P, Kamrani A. Quality of life in elderly in Kashan. J of age and ageing. 2006.5(2): 21-25.
[Article in Persian]
3. Sadeghipoor Roodsari H, Maaref H, Holakoie Naeeni K. Evaluation of social, economic and health requirements of
elderly residing in the area under the supervision of Tehran university of medical sciences. J of Teh faculty of Med.
1998; 56(6): 88-92. [Article in Persian]
4. Mohtasham Amiri Z, Toloei M. Causes of patients' hospitalization in Guilan university hospitals. Guilan Uni Med
Sci. 2002; 11(2): 33-42. [Article in Persian]
5. Rasoolinejad M, Hajiabdolbaghi M, Moradi Mazhari M, Majd Shirazi M. Study of the causes of fever in Elderly.
TUMS J. 1998; 56(3): 41-45. [Article in Persian]
6. Nourozi J, Mirjalili A,Ajdari A. Study on urinary tract at Kahrizak nursing home,1998. Feyz. 2000; 4(13): 104-109.
[Article in Persian]
7. Rahgozar M, Mohammadi MR. Elder's depression, anxiety and apprehension. Hakim.1999; 2: 103-113. [Article in
Persian]
8. Castela X, Mompart A, Perez G. Hospital utilization for acute problems of the elderly. Gac sanht. 1997; 11(6): 259-65.
9. Dorner TE, Schwartz F, Kranz A, Rieder A. Body mass index and the risk of infections in institutionalised geriatric
patients. 2010; 103(12): 1830-5.
10. Ali Magham M, Bahador M. Survey of infection prevalence in elderly patients (>65) in Infection Ward of hospital
of SBUMS, 2001-2002. Iranian J Infectious Disease and Tropical med. 2003; 8(22): 57-61. [Article in Persian]
11. Sonneblick M, Raveh D, Gratch L, Yinnon A. Clinical and demographic characteristics of elderly patients
hospitalized in an internal medicine department in Israel. Int J Clin Pract. 2007; 61(2): 247-254.