تاثیر مایع درمانی وریدی بر علائم بالینی آپاندیسیت حاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی اطفال، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

4 پزشک عمومی، مشهد، ایران

5 کارشناس ارشد آمار پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
تشخیص آپاندیسیت حاد با علایم مبهم دربعضی موارد با تاخیر انجام می شود وبیشتر در این فاصله  بیماران تحت مایع درمانی قرار می گیرند که در نتیجه این اقدام علائم آنها تخفیف می یابد به طوری که بعضی از  بیماران از انجام عمل جراحی سرباز می زنند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مایع درمانی بر علایم  بالینی آپاندیسیت حاد است.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر از سال 1385-1388 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شده است. در این پژوهش130 بیمار در دو گروه 65 نفری  مورد بررسی قرار گرفتند که در یک گروه 6 ساعت قبل از عمل  مایع درمانی انجام شده و در گروه دیگر هیچگونه دارو یا مایعی تجویز نشد. اطلاعات  بالینی ثبت و  پس از 6 ساعت  بیماران تحت عمل جراحی قرارگرفته و پاسخ پاتولوژیک  ثبت گردید. اطلاعات به دست آمده دسته بندی و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند و 05/0p< با ارزش تلقی گردید.
نتایج
 براین اساس کاهش نمره درد، توزیع تغییرات اشتها ( بهتر شدن آن) و کاهش حساسیت  و حساسیت برگشتی در گروه مایع درمانی تفاوت معنی داری در مقایسه با گروه مایع درمانی نشده، داشت ( 5%
 نتیجه گیری
این نتایج نشان داد که مایع درمانی قبل از جراحی آپاندیسیت می تواند باعث تغییرات فاحش در علائم بالینی آپاندیسیت گردد. این موضوع موجب انحراف تشخیصی و یا تاخیر در درمان می شود. بنابراین در بیمارانی که مایع درمانی شده اند پزشک باید به این نکته توجه داشته باشد که کاهش علایم ممکن است ناشی از این اقدام باشد، هر چند دلایل فیزیو پاتولوژیک  برای آن کاملا مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fluid Therapy (IVtherapy) on Symptoms and Signs of Acute Appendicitis

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Ali Raisolsadat 1
 • Fariba Tabrizian 2
 • Naser Dalili 3
 • Mohamm Ali Yaghubi 4
 • Armin Elahifar 4
 • Amir Hossein Aliyan 4
 • Alireza Hatami 4
 • Mojtaba Meshkat 5
1 Assistant professor of Pediatric surgery, Medical University of Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad,
2 Associate professor of Pediatric, Medical University of Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad,
3 Assistant professor of General Sergeon, Medical University of Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad,
4 General Physician, Mashhad,
5 MSc in Medical Biostatistic, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad,
چکیده [English]

Introduction
In cases of acute Appendicitis with vague symptoms, the diagnosis maybe delayed and during this interval, most patients receive fluid therapy. Az a result the patients' symptoms declines and even sometimes they refuse to operate.The purpose of this study was evaluation of effect of fluid therapy on symptoms and signs of acute appendicitis.
Materials and Methods
In a prospective comparative clinical trial study 130 patients were studied.
 Patients in two groups of 65 people who qualified were studied In one group 6 hours before the surgery fluid therapy had been done and in the other group no medications or fluids were prescribed and information recorded.  Finally 6 hours after the admission, patients were operated and pathological records collected. Data classified and analyzed by SPSS software and P value of more than 0.05 considered valuable.
Results
Based on our data, the abdominal pain, the most important sign of appendicitis, decreased meaningfully in the fluid therapy group in comparison with non rehydrated group.(p= 0.0001).  The anorexia changes (improving appetite),  reducing the tenderness and rebound tenderness were obviously different in two groups (p>0.05).
Conclusion
These results mean that fluid therapy has effect on signs and symptoms of appendicitis. This may result in delay or misdiagnosis of appendicitis. Thus the physician should be aware, especially in patients that have received fluid therapy. Although, we could not find any physiopathologic reason for this effect

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acute appendicitis
 • Abdominal pain
 • Fluid therapy
1. Charles JA, Douglas CB, Samuel EB, Yoginder V, Carroll MH. Failure in the nonoperative Management of pediatric
ruptured Appendicitis: predictors and consequences. J Pediatr Surg 2007; 42:9348-9348.
2. Stephen EM, Kurt DN. Current management of Appendicitis. Seminars in pediatric Surgery. 2007; 16:34 -40.
3. Michael T, Sherif E , Nam N, Fombe N. Emergent vs. urgent appendectomy in children : a study of outcomes . J
Pediatr Surg 2005; 40:1912-1915.
4. Sherif J, Martin L , Livia B, Helene F, Luong N, et al. Appendicitis in children : a ten– year update of therapeutic
recommendations . J Pediatr Surg 2003; 38:236-242.
5. Wilson D, McClain WA.Diagnostic delay in Appendicitis. Br J Gen Pract 1995; 45:326.
6. Cappendijk VC, Hazenbroek FWJ. In impact of diagnostic delay on course of Appendicitis. Arch Dis Child 2000;
83:64-66.
7. Buchman GT, Zuidema GD. Reasons for delay of diagnosis of acute Appendicitis. Surg Gynecol Obstet 1984;
158:260-266.
8. Kubota Y, Ptras RE, Ottaway CA, Tubbs RR, Farmer RG, Fiocchi C. Colonic vasoactive intestinal peptide nerve in
inflammatory bowel disease. Gastroenterology 1992; 102:1242.
9. Bouchard Sm, Russo P, Radu AP. Expression of neuropeptides in normal and abnormal Appendicitis. J Pediatr Surg
2002; 40:366-372.
10. Addiss DG, Shaffer N, Fowler BS, Tauxe RV. The epidemiology of appendicitis and appendectomy in U.S. Am J
Epidemiol 1990; 132:910-925.