بررسی فراوانی اسپروی سلیاک در بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت تیپ یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماریهای گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 - استادیار بیماریهای گوارش، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 - استادیار بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور ، ایران

4 استاد بیماریهای گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشیار بیماریهای غدد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استادیار بیماریهای غدد، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

7 استادیار بیماریهای خون، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه
 در دیابت تیپ I شیوع بیماری سلیاک افزایش می یابد و اهمیت بالینی همراهی سلیاک و دیابت تیپ یک  در این است که هرچند اسهال آبکی بدون شواهدی از سوء جذب در بیماران مبتلا به دیابت شایع است، در صورت مشاهده این نشانه ها باید وجود بیماری سلیاک ارزیابی شود.
روش کار
این مطالعه یک مطالعه مقطعی توصیفی بوده  که بر 87 مورد بیمار شناخته شده دیابت تیپ I بزرگسال مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان قائم (عج) در سال 1384-1387 انجام شده است.در صورت وجود معیارهای ورود به مطالعه، بیماران از جهت tTG-IgA   بررسی شده و در صورت مثبت بودن، جهت آندوسکوپی و انجام بیوپسی به مرکز آندوسکوپی بیمارستان قائم(عج) معرفی شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است.
نتایج
در این تحقیق مجموعأ 87 بیمار دیابت تیپ I  با میانگین سنی 78/19 با حد اقل 15 سال و حداکثر 30 سال تحت مطالعه قرار گرفتند که 41 نفر مرد (1/47%) و 46 نفر زن (9/59%) بودند. 28 نفر (2/32%) tTG-IgA مثبت داشتند که تحت آندوسکوپی و بیوپسی قرار گرفتند. در کل 9 نفر از این 28 بیمار با سرولوژی مثبت که 3/10% از کل بیماران مورد مطالعه است، مبتلا به سلیاک بودند. 24 نفر (6/27%) مبتلا به اسهال و یا درد شکمی و 63 نفر  (4/72%) بدون اسهال و یا درد شکمی بودند.
نتیجه گیری
شیوع بیماری سلیاک در نواحی مختلف جغرافیایی متفاوت می باشد. شیوع سلیاک اسپرو در بیماران مبتلا به دیابت تیپ یک  در شرق کشور 3/10% است واین ضرورت screening را در تمامی بیماران مبتلا به دیابت تیپ یک  گوشزد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Celiac Sprue in Adult Patients with Type I Diabetes

نویسندگان [English]

 • Hassan Vosughinia 1
 • Seyed Kazem Nezam 2
 • Mahtab bayani 3
 • Hasan Saadatnia 4
 • Robabeh Beygom Aboutorabi 5
 • Alireza Bakhshipour 2
 • Mahmoud Ali Kaykhaei 6
 • Mohammad Ali Mashhadi 7
1 Assistant professor of gastrointestinal disease, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,
2 Assistant professor of gastrointestinal disease, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan,
3 Assistant professor of Internal Medicine, NeyshabourUniversity of Medical Sciences, Neyshabour,
4 Professor of Gastrointestinal disease, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,
5 Associated professor of Endocrinology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,
6 Assistant professor of Endocrinology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan,
7 Assistant professor of Hematology and oncology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan,
چکیده [English]

Introduction
 
The prevalence of celiac sprue increases in patients with IDDM. This relation between type I diabetes mellitus and celiac sprue is important with respect to too presence of diarrhea in both diseases. When a patient with type I diabetes mellitus complains from diarrhea, physician should be alert about the presence of celiac sprue and may need to do some workup to rule out celiac sprue.
Materials and Methods:
This is a cross sectional and discretional study. There were 87 type I diabetes mellitus patients referred to endocrine clinic of Mashhad Qaem hospital between1384-1387. According to inclusion criteria each patient referred to selected laboratory for checking tTG-IgA Antibody, and if it was positive she or he referred to endoscopy ward of Qaem hospital for doing endoscopy and taking biopsy from distal part of the  second potion of duodenum.     
Results
In this study, 87 patients with type I diabetes mellitus having the mean age of 19.78 years (lower limit of 15 and upper limit of 30) were under study (41 males and 46 females).  Positive anti tTG-IgA antibody reported for 28 patients (32.2%). There were 9 individuals with biopsy proven celiac sprue in these 87 patients (10.3%). Also 24 persons (27.6%) suffered from diarrhea and or abdominal pain among 87 patients.
Conclusion
Prevalence of celiac sprue is different in different geographical areas. This prevalence in type I diabetic patients in east of Iran was about 10.3%. This study shows the necessity of screening among patients with type I diabetes mellitus.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Celiac sprue
 • Type I diabetes mellitus
 • tTG-IgA antibody
1. Holtmeier W, Caspary WF. Celiac disease. Orphanet J Rare Dis 2006; 1:3.
2. Richard J, Kelly CP. Celiac sprue and refractory sprue. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and liver disease.
8th ed. p. 2277-2306
3. Shimon R, Aaron L. Tissue transglutaminase- the Key player in celiac disease: A review. Autoimmun Rev 2004;
Article in press.
4. Emilia S, Gisella S, Horacio V, et al. Tissue transglutaminase antibodies
in celiac disease: Assessment of a commercial kit . Am J Gastroenterol 2000; 95: 23-18-22
5. Sblattero D, Berti I, Trevisiol C, Marzari R, Tommasini A, Bradbury A, et al. Human recombinant tissue
transglutaminase ELISA: An innovative assay for celiac disease. AM J Gastroenterol 2000; 95:1253-1257.
6. Lepers S, Couigoux S, Colombel JF, Dubucquoi S. La maladie de ladulte: Aspects nouveaux / Celiac disease in
adults: New aspects. La Rev de Med Intern 2004; 25:22-34
7. Murray J, Herlein J, Gocken J. Multicenter comparison of serological tests for celiac disease in the USA: Results of
phase 1 serological comparison. Gastroenterology 1997; 112: 389.
8. Shahbazkhani B, Malekzadeh R, Sotoudeh M, Moghaddam KF, Farhadi M, Ansari R, et al. High prevalence of celiac
disease in apparently healthy Iranian blood donors. Eur J Gastroenterol Hepatol 2003; 15:475-478.
9. Shahbazkhani B, Faezi T, Akbari MR, Mohammadnejad M, Sotoudeh M, Rajab A, et al. Coeliac disease in Iranian
type I diabetic patients. Dig Liver Dis 2004; 36:191-194.
10. Rewers M, Liu E, Simmons J, Redondo MJ, Hoffenberg EJ. Celic disease associated with type 1 diabetes mellitus.
Endocrinol Metab Clin North Am 2004; 33:197-214.
11. Arato A, Korner A, Veres G, Dezsofi A, Ujpal H, Madacsy L. Frequency of celiac disease in Hungarian children
with type 1 diabetes mellitus. Eur J Pediatr 2003; 162:1-5.
12. Cornin CC, Shanahan F. Insulin -dependent diabetes mellitus and celiac disease. Lancet 1997; 349:1096-1097.
13. Carlsson Ak, Axelsson IE, Borulf SK, Bredberg AC, lindberg BA, Sjoberg KG, Ivarsson SA. Prevalence of IgAantiendomysium
and IgA-antigliadin autoantibodies at diagnisis of insulin - dependent diabetes mellitus in Swedish
children and adolescents. Pediatrics 1999; 103:1248-1252.
14. Ashabani A, Abushofa U, Abusrewill S, Abdelazez M, Tuckova H. The prevalence of celiac disease in Libyan
children with type 1 diabetes mellitus. Diabetes Metab Res Rev 2003; 19:69- 75.
15. EL-Habashy SA, Said OM, Bakr Salwa I, Mohga S, Faten G. Ceoliac disease; Prediction and follw up in young
type 1 diabetic patient. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004; 39: S211.
16. Saadah OI, Al-Agha AE, Al Nahdi HM, Bokhary RY, Bin Talib YY, Al-Mughales JA, et al. Prevalence of celiac
disease in Saudi children with type 1 diabetes mellitus. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004; 39: S211.
17. De Vitis I , Ghirlanda G, Gasbarrini G. Prevalence of coeliac disease in type 1 diabetes: A multicentre study. Acta
Paediatrica 1996; 412:56-57.