ارزیابی کفایت اجتماعی در کودکان پیش دبستانی 3-7 سال مبتلا به اختلال صرع در مقایسه با گروه شاهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانپزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد مغز و اعصاب اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دوره دکترای حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
صرع یک اختلال مزمن عصبی است که بر توانایی‌های شناختی و رفتاری کودکان اثرگذار است، همچنین عوامل وابسته به صرع ممکن است در کسب کفایت اجتماعی در کودکان، تداخل نماید. هدف مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی مشکلات رفتاری و شناختی و کفایت اجتماعی در کودکان مبتلا به صرع در مقایسه با کودکان سالم است.
روش کار
 در این مطالعه‌ی توصیفی، 30 کودک 3 تا 7 ساله مبتلا به صرع مراجعه‌کننده به درمانگاه مغز و اعصاب اطفال بیمارستان قائم طی سال‌های 1388-1390 و30 کودک سالم با خصوصیات جمعیت‌شناختی مشابه انتخاب شدند. کفایت اجتماعی، توانایی‌های شناختی و خصوصیات رفتاری کودک و اطلاعات جمعیت‌شناختی با پرسش‌نامه‌های مخصوص ارزیابی گردیدند. از آزمون تی مستقل برای مقایسه‌ی میانگین نمرات بین دو گروه استفاده شد.
نتایج
 طبق نمره‌گذاری آزمون توانایی‌ها و مشکلات و آزمون کانرز، مشکلات رفتاری و شناختی کودکان مبتلا به صرع در زیر‌گروه‌های علائم هیجانی، مشکلات سلوک، بیش فعالی- عدم توجه، معیار کلی مشکلات و نیز در زیرگروه  بیش‌فعالی- تکانشگری، به طور معنی‌داری (p<0.05) بیشتر از گروه شاهد بود. بر اساس معیار بلوغ اجتماعی واینلند، کودکان مبتلا به صرع در مقایسه با کودکان سالم، نمرات کمتری کسب نمودند که البته این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار نبود (P>0.05).
 نتیجه‌گیری
 این مطالعه همسو با اکثر مطالعات قبلی نشان می‌دهد که کودکان مبتلا به صرع در مقایسه با گروه شاهد، مشکلات رفتاری بیشتری دارند و در خطر بالاتری برای عدم کسب  بلوغ اجتماعی مطلوب می‌باشند. بنابراین انجام مداخلات آموزشی و روانشناختی برای حمایت از رشد و تکامل مطلوب روانی-اجتماعی این کودکان، ضروری است.              

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social competence of preschool Children with Epilepsy Compared to Control Group

نویسندگان [English]

  • Atefeh Soltanifar 1
  • Fatemeh Moharreri 1
  • Farah Ashrafzadeh 2
  • Fatemeh Yavari 3
1 Assistant Professor of Child and Adolescent Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,
2 Professor of Pediatrics Neurology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,
3 -Medical Student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,
چکیده [English]

Introduction
Epilepsy is a chronic neural disorder which has impact on cognitive and behavioral abilities of children. Also,epilepsy-related factors may impaire the achievement of social competence. The aim of this study was to assess the cognitive-behavioral problems and the social competence in children.
Materials and Methods
In this descriptive research 30 children 3 to 7 years old with epilepsy who referred to child neurology clinic in Ghaem hospital in 88-90 year and 30 healthy children 3 to 7 years old were selected. Social competence, behavioral characteristic, cognitive abilities and demographic information were evaluated via special questionnaires. Student's T test was used to compare the mean values between test scores.
Results
Behavioral and cognitive problems in the children with epilepsy in subcategories of emotional symptom, Conduct problems, hyperactivity-inattention, total difficulties and impulsive-hyperactive, scores were significantly higher than the control group. No significant difference was found between 2 groups in subcategories of peer relationship problems, prosocial behavior, impact scores, learning problems, psychosomatic disorders and anxiety disorders. According to the vineland social maturity scale, children with epilepsy had lower scores than healthy children but this difference did not reach to the significant level.
Conclusion
Our findings consistent with most of the previous studies, revealed that children with epilepsy had more behavior problems than the healthy children and these children were confronted with a higher risk of inapprppriate social maturity. Therefore, educational and psychological interventions were needed to support the appropriate psycho-social development of these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior problem
  • Competence
  • Epilepsy
  • preschool children