بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مغزو اعصاب، ¬دانشگاه¬علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 -دانشیار رفتار حرکتی در تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار رفتار حرکتی در تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 -استادیار گروه مغزو اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سه نوع دستورالعمل توجه درونی، بیرونی نزدیک و بیرونی دور بر اکتساب و یادگیری تکلیف تعادلی بیماران مبتلا به ام اس است.
روش کار
این مطالعه توصیفی و نیمه تجربی در سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. نمونه آماری در این مطالعه30 بیمار مبتلا به ام اس بود که به شیوه تصادفی از بین بیماران مبتلا به ام اس شهر مشهد انتخاب شدند و به همین روش نمونه‌ها به سه گروه توجه درونی(توجه به پاها)، توجه بیرونی نزدیک(توجه به علامت‌های جلو پاها) و توجه بیرونی دور(توجه به نشانه‌های دورتر از پاها) تقسیم شدند. اطلاعات ثبت شده در پرسشنامه ها با آمار توصیفی و آزمون های آنوا، تی و نرم افزارهای اکسل و SPSS مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
با استفاده از آزمون تی وابسته نشان داده شد که سطح معنا داری برای عملکرد گروه درونی برابر 41/0p=، برای گروه بیرونی نزدیک 01/0p=  و برای گروه بیرونی دور 002/0p= است که با توجه به این که سطح معناداری 05/0p≤  در نظر گرفته شد در گروه درونی معنادار نبود و در دو گروه بیرونی دور و نزدیک معنادار بود.
نتیجه گیری
آزمون فرضیه‌ها در سطح معنا‌داری05/0p≤  نشان داد که تعادل شرکت‌کنندگان در هر دو گروه با دستورالعمل توجه بیرونی دور و نزدیک بهبود پیدا کرد و میزان پیشرفت در هر دو گروه تقریباًمشابه بود ولی میانگین عملکرد این دو گروه بهتر از گروه با دستورالعمل توجه درونی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Instructions for Internal and Far and Near External Focus of Attention on Balance of Multiple Sclerosis Patients

نویسندگان [English]

  • Fateme Dusti 1
  • Mohsen Frughi pur 2
  • Mehdi Sohrabi 3
  • Hamid reza Taheri 4
  • Morteza Saeidi 5
  • Samane Tymuri 1
1 Master of Physical Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,
2 Associated professor of Neurology Group, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associated professor Motor behavior in physical education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Associated professor Motor behavior in physical education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
5 Assisstant professor of Neurology Group, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
The Multiple sclerosis is chronic and progressive neurological disease. MS is a Leading to various symptoms such as imbalance . Focus af attention is one of the major components of learning skill motor that is divided into two parts internal focus and external focus. Identifying the best type of focus can be an improved Problem of imbalance and fall risk in MS patients significantly.
Materials and Methods
This research is quasi-experimental.A total of 30 patients with MS participated in this study with (20-45) age range. Patients were divided into 3 groups: internal focus, near external focus and far external focus. Each group with specific instructions had to keep their balance on Biodex.
Results
Results showed that a significant level of acquisition for internal group was p=0/41, for near external group p= 0/01 and for far external group p=0/002 Significance level was considered as p ≤ 0/05. These results indicated that internal focus of attention on the acquisition and learning the balance task was not effective, While the instructions for far and near external focus on the acquisition and learning the balance task were effective and patients may lead to improved balance.
Conclusion
For data collection, tool was used to measure balance. Balance of participants in both near and far external instructions were improved and progressed in both groups but the average performance of these two groups was almost better than the one with internal instructions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • Focus of attention Instructions
  • Multiple Sclerosis