نظام مراقبت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و پزشکان عمومی شهرستان زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه
بالاترین آمار کشوری بیماری تب کریمه کنگو مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. از طرفی نظام مراقبت این بیماری از مهمترین راهکارها ی کنترل بیماری در جامعه می باشد. پزشکان عمومی به عنوان اولین سطوح برخورد کننده با بیماران مبتلا به تب کریمه کنگو نقش اساسی در اجرای صحیح نظام مراقبت بیماری را دارند. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی شاغل در زاهدان در رابطه با نظام مراقبت بیماری مذکور است.
روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است و کلیه پزشکان عمومی شاغل در شهرستان زاهدان در سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای ارزیابی میزان آگاهی پزشکان در ارتباط با نظام مراقبت بیماری  تب کریمه کنگو از پرسشنامه محقق  ساخته استفاده شده است. اطلاعات با استفاده از آزمون های کای دو، همبستگی پیرسون و تی تحلیل شدند.
نتایج
از بین 112 پزشک شرکت کننده 9/42% اطلاعات ضعیف، 1/42%  اطلاعات متوسط، 8%  اطلاعات خوب داشته و هیچکدام از پزشکان، اطلاعات  عالی در مورد نظام مراقبت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو نداشتند. تفاوتی  بین میزان آگاهی پزشکان عمومی  برحسب دانشگاه محل تحصیل و  مدت اشتغال آنها یافت نشد ولی میزان آگاهی پزشکان شاغل در بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی بوده و پزشکانی که سابقه گذراندان برنامه بازآموزی  بیماری تب کریمه کنگو داشتند بیشتراز سایر پزشکان اطلاعات داشتند.
 نتیجه گیری
میزان آگاهی پزشکان عمومی زاهدان در مورد نظام مراقبت بیماری تب کریمه کنگو در حد نا مطلوب است.       به نظر می رسد ادغام مبحث نظام مراقبت بیماریهای عفونی در کوریکولوم آموزشی بخش عفونی و پزشکی اجتماعی و  برنامه های باز آموزی پزشکان عمومی پیرامون مبحث نظام مراقبت بیماریهای عفونی، گام موثری در کنترل بهتر این بیماریها در استان باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crimean Congo Hemorrhagic Fever Surveillance and General Practitioners in Zahedan

نویسندگان [English]

  • Narjes Sargolzaie 1
  • Javid DehghanHhaghighi 1
  • Farhad Kharazmi 2
1 Assistant professor of Community Medicine, community Medicine Department, school of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2 - General physician, school of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Crimean Congo hemorrhagic fever is a severe and potentially fatal disease. In recent years, the highest incidence of this disease has occurred in the Sistan and Baluchestan. Surveillance system is the most important strategies for disease control in community. General Practitioners(GPs), as the first level of contact with patients, have essential roll in the proper implementation of disease surveillance system. Therefore, we evaluated the knowledge about CCHF surveillance system of Zahedan general Practitioners.
Materials and Methods
We conducted a cross sectional study on all general Practitioners in Zahedan city (April 2012).Data collection tool was a questionnaire that its validity and reliability were confirmed.
Results
A total of 112 physicians participated in our study. Their knowledges about CCHF surveillance system were as follows: weak; 49.2%, intermediate; 49.1%, good; 8% and excellent; 0%. No significant difference was found in the GPs knowledge status according to their university and their duration of clinical works. But GPs who were working in the governmental centers had significantly higher knowledge than physicians who working in the private centers. Also, the knowledge of GPs who participated in retraining program about CCHF was significantly more than others.
Conclusion
GPs knowledge about the CCHF surveillance system was undesirable. It seems necessary to integrate the topic of infectious diseases surveillance system in the infectious diseases curriculum and community medicine curriculum. Also, the retraining programs for GPs and specialists on the topic of infectious diseases surveillance system can be an effective step in better control of these diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimean congo hemorrhagic fever
  • General Practitioners Surveillances system