رابطه بین سرم آنتی ژن اختصاصی پروستات PSAبا اندازه پروستات و توده بدنی BMI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، مشهد، ایران

3 کارشناس مدارک پزشکی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
آستانه خاص آنتی‏ژن اختصاصی پروستات (PSA) برای مشخص نمودن بیماران در معرض بالاترین خطر ابتلا به سرطان پروستات همیشه بحث برانگیز بوده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان مقادیر PSA بر اساس سن و بررسی رابطه PSA و  نمایه توده بدن (BMI) و حجم و اندازه پروستات در افراد بدون علامت  انجام شده است.
روش کار
در این مطالعه توصیفی از اطلاعات دموگرافیک و مقادیر PSA توتال و اندازه‏های به دست آمده پروستات از نتایج سونوگرافی 1149 نفر از افرادی که در تاریخ 1385-1390 به کلینیک چکاپ بیمارستان رضوی مراجعه کرده بودند، استفاده شد. قابل ذکر است که افراد مراجعه‌کننده بدون علامت بودند.به منظور تجزیه و تحلیل از نرم‏افزار SPSS و آزمون‏های آماری و توصیفی مناسب استفاده شد.
نتایج
نتایج حاصل از مطالعه میانگین سنی بین 12±45 و حجم توده بدنی 8±27 را نشان داد و رابطه بین PSA و BMI همبستگی بسیار پایین و معکوس را نشان داد اما این همبستگی معنادار نبود (08/0p=) و همبستگی بین میزان PSA و حجم پروستات بالاتر از همبستگی بین میزان  PSAو تک تک اندازه‌های پروستات بود (001/0p=).
نتیجه‏گیری
این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین میزان PSA وBMI وجود ندارد در حالی که در مطالعاتی که تاکنون در این زمینه بر افراد دارای علامت انجام شده ارتباط میان این دو فاکتور معنادار بوده است که ممکن است ناشی از میزان PSA بالاتر از 10 باشد و این ابهام ایجاد می‌شود که شاید در میزان بالای PSA رابطه میان این شاخص‌ها بهتر دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Serum Prostate-Specific Antigen (PSA) and Prostate Size and Also PSA and Body-Mass Index (BMI)

نویسندگان [English]

  • Ali Abdolhoseini 1
  • Kambiz Tootoonchi Sarraf 1
  • Azra Izanloo 2
  • Najmeh Jafari Moghadam 3
1 General physician, Mashhad, Iran
2 MA of Medical Education, Mashhad, Iran
3 BA of Medical Records, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Defining the optimal prostate-specific antigen threshold to identify the patients at the highest risk of prostate cancer has always been controversial. This study aims to analyze the diagnostic value of PSA and also evaluate the relationship between PSA and BMI as well as PSA and prostate size in asymptomatic subjects referring to the Check- up Clinic of Razavi hospital.
 Materials and Methods
In this descriptive, cross- sectional and retrospective study; the demographic data as well as total PSA and also prostate size of 1149 subjects who had referred to the Check- up clinic of Razavi hospital during 2006 - 2011 were evaluated according to their Sonography reports. All the subjects were asymptomatic. Data were analyzed by SPSS as well as descriptive and statistical tests.
Results
The mean age of the subjects was 45 ± 12 and BMI was reported 27± 8. Very low and inverse correlation was determined between PSA and BMI. Non- significant correlation was reported (p ₌0.08, r₌ 0.054). It was also observed that the correlation between PSA and BMI was greater than the correlation between PSA and prostate size individually (p ₌0.001, r₌ 0.394).
Conclusion
According to this study, although non- significant relationship was observed between PSA and BMI; but a significant relation had been reported in other studies which were carried out on the symptomatic subjects perviously. The mentioned significant relation may be the result of PSA> 10. So it can be doubted that in the high level of PSA these relationships could be validated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • BMI
  • PSA
  • Prostate